Obligatorisk foreldremekling ved samlivsbrudd

Dersom ektefeller eller samboere med felles barn under 16 år går fra hverandre, plikter de å møte til foreldremekling. Barna har rett til å bli hørt i tråd med alder og modenhet. Meklingsplikten følger av ekteskapsloven og barneloven.

Hensikten med meklingen er at foreldre skal få hjelp til å komme frem til en avtale om spørsmål knyttet til bosted, samvær og foreldreansvar for barna. Meklingen vil også berøre andre spørsmål som ofte dukker opp i samarbeidet om barna som for eksempel skolevalg, ferier, andre høytider, samvær ved sykdom, introduksjon av nye partnere mv. 

Mekleren har fordypet kompetanse på feltet og vil gi informasjon om blant annet de rettslige konsekvenser av de valg foreldrene tar. Mekleren tar ingen avgjørelser i saken, men vil påse at meklingen omhandler spørsmål som gjerne dukker opp i foreldresamarbeidet.

Foreldremekling er gratis og det tilbys inntil 7 timer hos mekler.

Meklingsattest

Etter den obligatoriske første meklingstimen skriver mekleren ut en meklingsattest til partene. Meklingsattest forutsetter ikke at foreldrene er kommet frem til noen avtale i møtet. Attesten er gyldig i 6 måneder fra datoen for første meklingstime. Etter utløpet av fristen og ved behov for ny attest, må det bestilles ny meklingstime.  

Mekling er obligatorisk i flere sammenhenger. For ektefeller som søker separasjon, må meklingsattesten vedlegges søknaden til Statsforvalteren. Det samme gjelder for ulike velferdsytelser fra NAV. Meklingsattest må dessuten fremlegges dersom foreldrene er uenige om foreldreansvar, fast bosted for barnet eller samvær, og ønsker å bringe saken inn for domstolen. 

Meklingsattest forutsetter oppmøte til meklingstimen. Dersom en av foreldrene ikke møter, skal vedkommende ikke få meklingsattest med mindre det foreligger gyldig fravær. Dette gjelder uavhengig av hvem som har kontaktet mekleren og bestilt time. Hvorvidt det foreligger gyldig fravær fra meklingen må avklares med mekler.

Barnet i meklingen

Hensynet til barnets beste er det overordnet hensynet gjennom hele meklingsprosessen. Mekler er gjennom barneloven pålagt å ha fokus på barnets beste, samtidig som mekler skal gjøre foreldrene oppmerksomme på barnets rett til å bli hørt.

Barnet kan være med i samtale sammen med foreldrene eller alene med mekler. Hensikten er at barnet skal få si noe om hva som oppleves som viktig for dem. I samtalen med mekler kan det komme frem forhold som har betydning i hverdagen til barnet, som nærheten til venner ol. Mekler blir enig med barnet om hva som skal bringes videre tilbake til foreldrene.

En slik prosess kan medvirke til at familien finner frem til gode løsninger sammen.

Separat mekling

Hovedregelen er at foreldrene må møte personlig og sammen til meklingstimen. I enkelte tilfeller kan det gjøres unntak, slik at partene møter hver for seg eller at mekling gjennomføres over telefon eller videomøte. Dette kan for eksempel være der foreldrene bor langt fra hverandre eller dersom der det foreligger et besøksforbud, eller påstander om mishandling. Mekleren foretar en konkret vurdering om det foreligger slike tvingende grunner i den enkelte sak. 

Alvorlig sykdom kan utgjøre en gyldig fraværsgrunn. Fraværsgrunn må dokumenteres for mekler og partene vil ved gyldig frafall få ny time til mekling når fraværsgrunnen opphører. Dersom fraværsgrunnen vedvarer, eller vedkommende presenterer nye fraværsgrunner, må det vurderes konkret hvorvidt det da kan bli aktuelt å utstede meklingsattest kun etter at en part har møtt.

En forelder er bosatt i utlandet

Det er ikke møteplikt for foreldre bosatt i utlandet. Mekler vil da innkalle den parten som er bosatt i Norge, men invitere den andre forelderen til møtet. 

Den som er bosatt i utlandet skal få meklingsattest selv om vedkommende ikke kommer til timen.

Hvor finner mekling sted?

Mekling kan gjennomføres på det lokale familievernkontoret eller hos en ekstern mekler. Alle tjenester ved familievernkontoret er gratis. Dette gjelder også meklingstimer hos eksterne meklere.

Hovedregelen er at mekling skal finne sted der partene hadde sin siste felles bopel. Dersom foreldrene er enige, kan de avtale at det skal mekles et annet sted. 

Kontakt oss

Går du igjennom et samlivsbrudd og trenger foreldremekling eller bistand i foreldretvist? Våre familierettsadvokater har lang erfaring med å bistå i foreldretvister og vil arbeide for at saken får en god løsning til barnets beste.