Obligatorisk foreldremekling ved samlivsbrudd

Dersom ektefeller eller samboere med felles barn under 16 år går fra hverandre, plikter de å møte til foreldremekling. Fra barna er fylt 6 år, kan også de bli med i meklingen enten alene eller sammen med foreldrene. Meklingsplikten følger av ekteskapsloven og barneloven.

Hensikten med meklingen er at foreldre skal få hjelp til å komme frem til en avtale om spørsmål knyttet til bosted, samvær og foreldreansvar for barna. Meklingen vil også berøre andre spørsmål som ofte dukker opp i samarbeidet om barna som for eksempel skolevalg, ferier, andre høytider, samvær ved sykdom, introduksjon av nye partnere mv

Mekleren har fordypet kompetanse på feltet og vil gi informasjon om blant annet de rettslige konsekvenser av de valg foreldrene tar. Mekleren tar ingen avgjørelser i saken, men vil påse at meklingen omhandler spørsmål som gjerne dukker opp i foreldresamarbeidet.

Foreldremekling er gratis og det tilbys inntil 7 timer hos mekler.

Meklingsattest

Etter den obligatoriske første meklingstimen skriver mekleren ut én meklingsattest til partene.

Attesten er gyldig i 6 måneder fra datoen for første meklingstime. Etter utløpet av fristen og ved behov for ny attest, må det begjæres ny mekling.

For ektefeller som søker separasjon, må meklingsattesten vedlegges søknaden til fylkesmannen. For samboere som søker utvidet barnetrygd hos NAV, må meklingsattest vedlegges søknaden. Det fremgår av barnetrygdloven.

Foreldre som ikke blir enige om foreldreansvar, fast bosted eller samvær, og derfor må bringe tvisten inn for domstolene, må fremlegge meklingsattest før sak kan reises.

Det er bare den parten som møter til første meklingstime som får attesten. Dersom den ene av foreldrene ikke møter, skal vedkommende ikke få meklingsattest med mindre han eller hun er fritatt fra å møte til mekling. Dette gjelder uavhengig av hvem som har bedt om, altså begjært mekling.

Hvorvidt det foreligger gyldig fravær fra meklingen må avklares med mekler.

Barnet i meklingen

Hensynet til barnets beste er det overordnet hensynet gjennom hele meklingsprosessen. Mekler er gjennom barneloven pålagt å ha fokus på barnets beste, samtidig som mekler skal gjøre foreldrene oppmerksomme på barnets rett til å bli hørt.

Fra barnet er 6 år har det rett til å bli invitert med inn i meklingen etter avklaring med foreldrene.

Barnet kan være med i samtale sammen med foreldrene eller alene med mekler. Hensikten er at barnet skal få si noe om hva som oppleves som viktig. I samtalen med mekler kan det komme frem forhold som har betydning i hverdagen til barnet, som nærheten til venner ol. Mekler blir enig med barnet om hva som skal bringes videre tilbake til foreldrene.

En slik prosess kan medvirke til at familien finner frem til gode løsninger sammen.

Separat mekling

I enkelte tilfelle er det ikke aktuelt at foreldrene møter sammen til mekling. Det kan for eksempel foreligge et besøksforbud mellom partene.

Det understrekes at separat mekling kun skal tillates i unntakstilfeller og det foretas en konkret vurdering om det foreligger slike tvingende grunner i den enkelte sak.

Ved separat mekling utstedes attest først etter at begge foreldrene har møtt til første timen.

I enkelte tilfeller kan det forekomme at en forelder har gyldig fraværsgrunn, som for eksempel ved alvorlig sykdom. Dette må dokumenteres for mekler og partene vil ved gyldig frafall få ny time til mekling når fraværsgrunnen opphører.

Dersom fraværsgrunnen vedvarer, eller vedkommende presenterer nye fraværsgrunner, må det vurderes konkret hvorvidt det da kan bli aktuelt å utstede meklingsattest kun etter at en part har møtt.

En foreldre er bosatt i utlandet

Dersom den som ber om mekling er bosatt i Norge, men den andre parten er bosatt i utlandet, kreves det ikke mekling for den parten som er bosatt i utlandet.

Mekler vil da innkalle den parten som er bosatt i Norge, men invitere den andre forelderen til møtet. Selv om den forelderen som bor i utlandet da ikke plikter å møte, har vedkommende rett til å møte. Mekler vil derfor avtale meklingsmøte litt frem i tid.

Den som er bosatt i utlandet skal få meklingsattest selv om vedkommende ikke kommer til timen.

Hvor finner mekling sted?

Partenes siste felles bopel er avgjørende for hvor mekling skal finne sted.

I Langseth Advokatfirma er det ansatt godkjent mekler for familiemekling. Vår mekler er tilknyttet saker hvor partene sist bodde sammen i Vestfold fylke.

Dersom foreldrene er enige, kan de imidlertid avtale at det skal mekles et annet sted. Da kan meklingen finne sted i Langseth Advokatfirma sine kontorer sentralt i Oslo.

Veien videre?

Dersom det senere viser seg at det er ønskelig med samtaler hos mekler om samarbeidet eller justeringer til avtalen, kan det selvfølgelig finne sted utenfor rammen av den obligatoriske foreldremeklingen ved samlivsbrudd.

Mekler vil da opptre som rådgiver for begge parter i kraft av sin faglige kompetanse.