Omstøtelse av gave fra uskiftet bo

Det er ikke uvanlig at gjenlevende ektefelle som sitter i uskifte ønsker å gi gaver til en eller flere av arvingene eller andre personer. Arveloven stiller imidlertid begrensninger for hvilke gaver lengstlevende kan gi uten samtykke fra arvingene. Dersom det gis gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet kan arvingene kreve omstøtelse ved at gavemottakeren tilbakefører gavens verdi.

Hvilke gaver kan gis fra uskifteboet?

Den lengstlevende ektefellen kan ikke uten samtykke fra arvingene gi gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet, jf. arveloven §23. Dette gjelder også gavesalg.

En gave kan defineres som en vederlagsfri formuesoverføring i gavehensikt. Hvorvidt det er en gave, må vurderes på avtaletidspunktet. Hvis det som lengstlevende ektefelle yter, senere stiger i verdi på grunnlag av alminnelige markedsmessige prisendringer, gjør ikke dette transaksjonen til en gave.[1] Ved skjeve overdragelser mellom familiemedlemmer er det en presumsjon for gavehensikt.[2]

Hva er terskelen for misforhold?

Det foreligger ingen eksakt terskel for hva som anses å stå i misforhold med formuen i uskifteboet. I juridisk teori er det antatt at gaver under 10 prosent av nettoformuen i uskifteboet på gavetidspunktet aldri bør kunne omstøtes, mens gaver på mer enn 30 prosent nesten unntaksvis bør omstøtes.

Ved vurderingen av misforhold er det anledning til å kumulere flere gaver til samme person.

Omstøtelse av gaven

Hvis den lengstlevende har gitt en gave av uskifteformuen og mottakeren forsto eller burde ha forstått at gaven stod i misforhold til formuen i uskifteboet, kan hver av arvingene kreve gaven omstøtt ved at gavemottakeren tilbakefører gavens verdi, jf. arveloven §23. Partene kan også avtale at oppgjøret skal skje in natura.

Bevisbyrden for at det foreligger god tro, ligger i utgangspunktet på gavemottakeren.[3] Det er gavemottakeren som må sannsynliggjøre at han eller hun var i god tro. Men det er arvingene som må sannsynliggjøre at det er gitt en gave og at denne gaven sto i misforhold til uskifteformuen på gavetidspunktet.

Frist for å kreve omstøtelse

Krav om omstøtelse av en gave må reises ved søksmål innen ett år etter at arvingen fikk kunnskap om gaven, jf. arveloven §23. Det avgjørende for når fristen begynner å løpe er om «arvingene – bedømt ut fra hva alminnelige, forstandige personer forstår – vet så mye at de har oppfordring til å aksjonere»[4].

Hva skjer dersom gavemottaker har overdratt gaven videre?

Det er rettskraftig avgjort[5] at det er adgang til å fremsette omstøtelseskrav overfor en tredjepart dersom gavemottakeren har overdratt gaven videre. Adgangen gjelder i de tilfeller der opprinnelig gavemottaker ikke er i stand til å tilbakeføre gavens verdi til boet.

Trenger jeg advokat?

Det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak. Om du sitter i uskifte og ønsker å gi ulike gaver til arvingene er det fornuftig å søke bistand av en advokat for å unngå senere tvister. Dersom du mistenker at din mor eller far har gitt andre arvinger større gaver enn du selv har mottatt er det viktig å undersøke dine rettigheter før det er for sent – husk at fristen for å kreve omstøtelse er 1 år etter at du fikk kunnskap om gaven.

Artikkelforfatteren har sitt spesialfelt innenfor arv og skifte. Hun yter generell rådgivning og påtar seg prosessoppdrag innenfor disse felter.

[1] Rt. 1993 s. 509
[2] Rt. 2014 s. 1248 (avsnitt 45).
[3] NOU 2014: 1 s. 193
[4] Rt. 1997 s. 1037
[5] LB-2021-13822 og HR-2022-665-U