Særeie ved gavesalg

Det er ikke uvanlig at en giver setter som vilkår at gaven skal være særeie – også ved gavesalg. Det gjelder ingen formkrav for gaver, men mottakeren har bevisbyrden for at det foreligger bestemmelse om særeie. Påbudet om særeie må gis samtidig med at gaven ytes og vi anbefaler alltid at det utarbeides et gavebrev

Utgangspunkt – gavedelen blir særeie
Utgangspunktet ved gavesalg er at klausulen om særeie kun gjelder for gavedelen, det vil si den andelen av eiendommen som blir overdratt som gave. Overdragelsens totale gavepreg kan imidlertid i enkelte tilfeller være så dominerende at hele overdragelsen anses som en ordinær gavetransaksjon. I slike tilfeller anses eiendommen i sin helhet som særeie.

Bagatellmessig vederlag
I teorien hevder enkelte at utgangspunktet er at hele eiendommen er å anse som særeie, selv om det ytes delvis vederlag. Det påpekes imidlertid at det går en grense et sted. Andre hevder at det kun er gavedelen som er særeie, men med forbehold der vederlaget er bagatellmessig.

Dominerende gavepreg
I en dom fra Agder Lagmannsrett, LA-2009-176105, legger lagmannsretten til grunn at gavedelen på 32,2 %, er særeie, mens resten av eiendommen er felleseie. Gavepreget ved overdragelsen var altså ikke så dominerende at hele eiendommen var å anse som særeie. 

Særeie – felleseie
Oppsummert betyr det at særeieklausuleringen i en viss utstrekning kan omfatte hele eiendommen, selv om det delvis er betalt vederlag. Det avgjørende er at det fremgår av selve særeieklausuleringen og at gavepreget er dominerende og vederlagselementet underordnet. Det er imidlertid ikke rettslig avklart hvor grensen går.