barneloven

Samvær under tilsyn

Samvær under tilsyn

Samvær under tilsyn betyr at en person er til stede under samvær, i tillegg til forelderen og barnet. Den ekstra personen kalles tilsynsfører.

Samvær under tilsyn brukes når samvær er til barnets beste, samtidig som barnet trenger beskyttelse, eller barnet/foreldrene trenger støtte.

Det er mange måter tilsyn kan skje på, avhengig av behovet i den konkrete sak.

Beskyttet tilsyn

Beskyttet tilsyn er den mest omfattende og inngripende tilsynsordningen. Ordningen brukes kun når det er til barnets beste og det foreligger særlige grunner. Typisk er beskyttet tilsyn aktuelt ved bekymring for vold, barnebortføring, alvorlig psykiatri og/eller rusbruk.

Tilsynsfører er en egnet person oppnevnt av barneverntjenesten i kommunen. Tilsynsfører skal overvåke hele samværet og beskytte barnet. Målet er at barnet skal oppleve både fysisk og psykisk trygghet under samværene.

Det kan maksimalt gis beskyttet tilsyn med inntil 16 timer i året. Samværene har ofte kort varighet, og foregår gjerne i et bestemt samværslokale.

Ved krav om beskyttet tilsyn, må saken tas til domstolen.

Støttet tilsyn

Ved støttet tilsyn skal tilsynsfører støtte barnet, samværsforelderen og/eller bostedsforelderen under samværet. Ordningen er mer fleksibel, og samværene har ofte lengre varighet enn ved beskyttet tilsyn.

Støttet tilsyn er typisk aktuelt ved behov for å etablere eller reetablere kontakten mellom barnet og samværsforelderen. Tilsynsordningen kan bidra til å trygge både barnet, samværsforelderen og bostedsforelderen. Støttet tilsyn kan også være hensiktsmessig hvis foreldrene strever med å skjerme barnet fra voksenkonflikter, og/eller samværsforelderen har behov for annen veiledning.

Støttet tilsyn besluttes av domstolen. Også støttet tilsyn er inngripende, og det er krav om at ordningen er til barnets beste og at det foreligger særlige grunner.  

Bufetat får ansvaret for å oppnevne en egnet tilsynsfører, som gjerne er en fagperson fra familievernkontoret.  Støttet tilsyn kan fastsettes med inntil 32 timer per år.

Privat tilsyn

Et alternativ til støttet tilsyn er privat tilsyn. Privat tilsyn brukes typisk der bostedsforelderen er litt usikker på samværsforelderen, eller der barnet er utrygg på samværsforelderen. Hvem som skal være tilsynsfører vil variere. Ofte er tilsynsfører en person begge foreldrene stoler på, og/eller en person barnet er trygg på. En ordning med privat tilsyn kan avtales direkte mellom foreldrene, eller fastsettes av domstolen. Det er ingen begrensninger på antall timer. Det normale er likevel at privat tilsyn er kortvarig, som en overgang til samvær uten tilsyn.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller utfordringer knyttet til samvær under tilsyn, må du gjerne kontakte oss. Vi har svært mye kompetanse og erfaring på fagfeltet, og bistår gjerne. 

Relevante rettskilder:

  • Lov om barn og foreldre (barnelova) §§ 42, 42 og 43a
  • Forskrift om samvær med tilsyn etter barnelova

For en nærmere forklaring av begrepet “samvær”, se  Hva betyr barnets beste, foreldreansvar, fast bosted og samvær?

Dersom samvær avlyses, se Avlysing av samvær