Er det nødvendig å opprette et testament?

Den som har fylt 18 år, kan opprette testament. Ved å opprette testament, kan du bestemme hva som skal skje med din formue når du dør. Dersom du ønsker en annen fordeling enn det arveloven bestemmer, er det nødvendig å opprette et testament.

Hvorfor skal jeg opprette et testament?

Ved å planlegge fordeling av arven, kan tvister og konflikter mellom arvingene begrenses.

Hvordan fordeles arven?

Uten et testament, er hovedregelen at arven deles mellom arvelaterens slektninger og eventuelt ektefelle eller samboer etter fastsatte regler. Hvis arvelateren ikke har livsarvinger (barn og barnets eller barnas etterkommere), går arven til foreldrene. Har arvelateren ikke livsarvinger eller foreldre eller søsken, går arven til besteforeldrene eller deres livsarvinger. Har ikke arvelateren arvinger, går arven til frivillig virksomhet til fordel for barn og unge.

Pliktdelsarv er den delen av nettoformuen som er forbeholdt arvelaters livsarvinger, det vil si barn og etterkommere av disse. Minst 2/3 av formuen skal fordeles mellom livsarvingene. Ektefellen har rett til 1/4 av arven når det er livsarvinger etter arvelateren. Det er likevel slik at ektefellen har rett til en minstearv på fire ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet. Ektefellen har rett til halvparten av arven når arvelaterens nærmeste slektsarvinger er foreldrene eller deres etterkommere, men ektefellen har uansett rett til en minstearv på seks ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet.

Den som var samboer med arvelateren ved dødsfallet og har, har hatt eller venter barn med arvelateren, har rett til en arv på fire ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet. Dette gjelder også om det er livsarvinger etter arvelateren.

Hva kan jeg bestemme i et testament?

Begrense livsarvingenes arv

To tredeler av formuen etter arvelateren er pliktdelsarv for livsarvingene. Pliktdelsarven er likevel aldri større enn 15 ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet til hvert av arvelaterens barn eller hvert barns linje. Dette betyr at du ved testament kan bestemme at livsarvingenes arv skal begrenses til lovens pliktdel som i dag er 15 G. Du kan også fritt bestemme over 1/3 av arven (utover ektefelles eller samboers minstearv.)

Fordele eiendeler

Ved testament kan du bestemme at en livsarving skal få arven utdelt som en bestemt gjenstand eller eiendel selv om verdien overstiger arveandelen. Dette betinger imidlertid at arvingen betaler det overskytende tilbake til boet. Dersom dødsboet har samlede verdier for NOK 15 000 000 og det er tre livsarvinger, kan du ved testament bestemme at en av livsarvingene skal arve familiehytten med verdi på NOK 6 000 000.  Arveandelen er da NOK 5 000 000, slik at arvingen må betale NOK 1 000 000 til boet for å kunne overta hytten.

Bestemme særeie

Arvelateren kan ved testament bestemme at arven skal være arvingens særeie.

Begrense arven til ektefelle

Ektefellens rett til arv kan begrenses ved testament, men bare hvis han eller hun har fått kunnskap om testamentet før arvelaterens død. Vilkåret om at ektefellen må ha fått kunnskap om testamentet, gjelder ikke hvis det var umulig eller urimelig vanskelig å varsle ektefellen om testamentet.

Et beløp tilsvarende seks ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet kan ikke fratas ektefellen ved testament. Etterlater arvelateren seg livsarvinger, er beløpsgrensen fire ganger folketrygdens grunnbeløp.

Sikre samboer arv

Arvelateren kan fastsette i testament at den han eller hun har vært samboer med i de siste fem årene før dødsfallet, har rett til arv opp til fire ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet uten hensyn til livsarvingenes pliktdelsarv.

Det er også noen særregler som ikke vil bli behandlet her.

Hvilke formkrav gjelder?

Det gjelder strenge formkrav ved opprettelse av testament. Et testament som ikke oppfyller arvelovens formkrav vil være ugyldig. Testamentet må være skriftlig. Testator skal underskrive dokumentet. To vitner skal bevitne underskriften ved at testator skriver under dokumentet eller vedkjenner seg underskriften mens vitnene sammen eller hver for seg er til stede. Vitnene skal vite at dokumentet skal være et testament, og de skal skrive under dokumentet mens testator er til stede. Vitnene kan ikke være tilgodesett i testamentet. Det er ikke krav til datering, men dette bør gjøres.

Hvor skal testamentet oppbevares?

Vi anbefaler at testamentet deponeres i tingretten. Du vil da være sikker på at det blir oppbevart på en trygg måte og at det vil gjøres kjent for arvingene når tingretten får melding om dødsfallet. Tingretten krever et engangsgebyr, pr. i dag NOK 937, for oppbevaring av testamentet.