Testamentsfullbyrder dødsbo

Testamentsfullbyrder dødsbo

Den som oppretter testament, har bestemt noe om hvem som skal arve, og gjerne også hva de ulike arvingene skal arve. Da vil testator også at selve arvefordelingen og gjennomføringen av skifteoppgjøret skal foregå så problemfritt som mulig, og rent faktisk gjennomføres slik han eller hun har bestemt. Flere ønsker da at en bestemt person skal være den som har ansvaret for å gjennomføre bestemmelsene i testamentet – en såkalt Testamentsfullbyrder.

Det har testator anledning til å bestemme, jf. arveloven § 99. Testator kan da innta i testamentet hvem som skal være testamentsfullbyrder. Testamentsfullbyrderen anses da å ha nødvendig fullmakt, og det vil fremgå av skifteattesten at personen er oppnevnt.

Fordeler med testamentsfullbyrder

I mange tilfeller er det advokaten som har bistått avdøde med testamentet som oppnevnes som testamentsfullbyrder. Det er praktisk, for da har han eller hun kjennskap til hva avdøde ønsket fra tidligere, og behøver ikke bruke mye tid på å sette seg inn i saken. En advokat som jobber med arv, bør også ha god kunnskap om hva som skal gjøres i skifteoppgjøret.

En testamentsfullbyrder vil også i større grad enn en offentlig oppnevnt bostyrer kunne samarbeide med arvingene om gjennomføringen. Det gjør at en slik løsning ofte er mindre kostbart enn å begjære offentlig skifte.

Det kan også være en fordel at arvingene har en felles person som forestår alt det praktiske, som ikke selv har noen personlig interesse i boet . 

Testator kan oppnevne en av arvingene til å være testamentsfullbyrder, men da bør det være en som har god oversikt og tillit blant de øvrige arvingene.

Hva gjør testamentsfullbyrderen?

Særlig viktig er det å raskt få oversikt over verdier i boet, og ikke minst gjeld. Det bør vurderes å utstede proklama før arvingene overtar boet til privat skifte. For selv om det er en testamentsfullbyrder, så er det fortsatt arvingene som påtar seg ansvaret for avdødes forpliktelser og gjeld. Testamentsfullbyrderes skal kun gjennomføre arveoppgjøret, og sørge for at arvingene får det testator har bestemt.

Testamentsfullbyrderen må få kartlagt alle arvinger og hvem som skal ha hva. Videre må aktiva verdsettes.

Ved dødsboer, er det viktig å få avlyst og oppsagt avtaler, sørge for at bolig og eiendom er forsikret før salg eller noen arvinger overtar, få verdsatt verdier m.m. Det må også sørges for innfrielse av avdødes forpliktelser, som skattekrav og ofte også betaling av utestående utgifter til institusjon, om avdøde bodde på sykehjem osv. Testamentsfullbyrderen må også sørge for at det sendes inn skattemeldinger, og forhåndslikning for selve dødsboet.

Det bør også kartlegges om avdøde har noen forsikringer som kan komme til utbetaling grunnet dødsfallet.

Testamentsfullbyrder bør føre boregnskap.

Privat eller offentlig skifte?

Som nevnt ovenfor, vil en testamentsfullbyrder kunne være mer fleksibel, og håndtere boet på en noe smidigere måte enn ved offentlig skifte. Det behøves ikke lage lange utredninger til retten, og man har mindre kostnader.

Men testator kan også bestemme at han/hun ønsker at boet skal skifte offentlig. Testator kan da også bestemme hvem som skal oppnevnes som bostyrer.

Arvingene må akseptere testators bestemmelse om testamentsfullbyrder. Det gjelder likevel ikke livsarvingene og ektefellen. Også samboer som har arverett etterloven kan motsette seg den oppnevnte testamentsfullbyrderen. I praksis vil det da gjerne begjæres offentlig skifte.

Advokat Trude Stormoen har lang erfaring i å være testamentsfullbyrder, og bistår med gjennomføringen av både store og små dødsboer.