Tilbakekall av testament

Har du opprettet testament men angrer på innholdet? Utgangspunktet etter arveloven er at testator helt eller delvis kan tilbakekalle testamentet eller endre det.

Arveloven 1972 eller arveloven 2019?

Den «nye» arveloven trådte i kraft 1.  januar 2021. Utgangspunktet er at loven gjelder for dødsfall etter lovens ikrafttredelse. Gyldigheten av testamentariske disposisjoner avgjøres imidlertid etter loven som var gjeldende på tidspunktet for disposisjonen, men reglene er stort sett sammenfallende.  

Hovedregel

Et tilbakekall eller endring av testament må som hovedregel gjøres i testaments form. Et testament som er ødelagt eller overstrøket slik at det er sannsynlig at hele disposisjonen ikke skal gjelde lenger, er også gyldig tilbakekalt.

Gjensidig testament eller arvepakt

Dersom det er et gjensidig testament, må den andre testatoren varsles om endringen for at den skal være gyldig. 

Det er videre et unntak for arvepakter. I en arvepakt binder arvelater seg til å ikke endre eller tilbakekalle testamentet.

Testamentsform

Et testament (her tilbakekall) skal være skriftlig. Testator skal underskrive dokumentet. To vitner skal bevitne underskriften ved at testator skriver under dokumentet eller vedkjenner seg underskriften mens vitnene sammen eller hver for seg er til stede. Vitnene skal vite at dokumentet skal være et testament, og de skal skrive under dokumentet mens testator er til stede. Vitnene skal ha fylt 18 år, være habile etter reglene i arveloven § 44 og ikke være i en tilstand som nevnt i arveloven § 41 annet ledd. Testamentet bør også dateres.

Nærmere om tilbakekall ved å ødelegge testamentet

Ødeleggelse av hele testamentet er en alternativ måte for tilbakekall. Testamentet ødelegges eller overstrykes på en slik måte at det er klart at testamentet ikke gjelder lenger. I forarbeidene fremheves det at et tydelig alternativ til å rive det i stykker, er å brenne eller makulere det. Det å rive arket gir ikke uten videre noen sikkerhet for at testamentet er ment tilbakekalt. Det er videre fremhevet at terskelen for når testamentet er ødelagt, ikke må settes så lavt at alminnelig slitasje og uforsettlige påføringer av skade blir regnet som ødeleggelse i lovens forstand.

Oslo tingrett avsa nylig en dom om tilbakekall ved ødeleggelse av testament. Testamentet som var avrevet på langs, men ikke fullstendig, ble ikke ansett å være tilbakekalt. Måten testamentet var revet på, tilsa at det var gjort med hensikt, og at det ikke var resultatet av et uhell. På den annen side var dokumentet fullt ut lesbart og alle signaturene fullt ut i behold. I dommen uttales det at det å rive testamentet i stykker i både høyde og bredderetningen antagelig kunne være tilstrekkelig.

Må testamentet tilbakekalles ved samlivsbrudd?

Det følger av arveloven §58, 1.ledd bokstav C at «Når det ikke er grunn til å tro at testator mente noe annet, skal disse reglene gjelde:

«Har noen innsatt sin ektefelle eller samboer som testamentsarving, og samlivet tok slutt før testator døde, faller testasjonen bort.»

Utgangspunktet er altså at er best i samsvar med testators vilje at den tidligere partneren ikke arver dersom samlivet opphører før døden inntreffer.

Er det verdt å ta sjansen?

Vår klare anbefaling er at tilbakekall av testament alltid bør skje i testaments form – også ved samlivsbrudd. Slik unngår du at det senere blir tvil om testasjonen har falt bort eller ikke.