Uskifte – kan jeg gi bort familiehytta?

Mange har gode minner knyttet til familiehytta. I de beste familier skjer det dessverre ikke så sjelden at idyllen slår sprekker når det skal bestemmes hvem som skal overta familiehytta. En av problemstillingene som går igjen er om gjenlevende som sitter i uskifte fritt kan selge eller gi bort familiehytta.

Hva er uskifte?

Uskifte innebærer at den som lever lengst av to ektefeller overtar alt førstavdøde eide uten å måtte gjøre opp arven med førstavdødes arvinger. Arvingene etter førstavdøde vil ikke kunne kreve å få noen arv før den gjenlevende ektefellen også er død. Når man overtar en ektefelles bo i uskifte, forvalter man altså arv fra førstavdøde.

Forbud mot å gi bort fast eiendom er opphevet

Gjenlevende kan fritt selge eiendom, så lenge det skjer til markedspris.  Frem til den nye arveloven trådte i kraft 1. januar 2021, var det et absolutt forbud mot å gi bort fast eiendom, herunder gavesalg. Konsekvensen var omstøtelse og full tilbakelevering av eiendommen til boet. I den nye arveloven er det absolutte forbudet mot å gi bort fast eiendom opphevet.

Hvilke begrensninger gjelder i dag?

Den nye arveloven åpner for at gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo kan gi bort eller selge fast eiendom til under markedspris (gavesalg). Arveloven setter imidlertid fremdeles noen begrensninger.

Adgangen til å gi gaver av uskifteformuen – Arveloven §23

Den lengstlevende ektefellen kan ikke uten samtykke fra arvingene gi gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. Dette gjelder også gavesalg.

Dersom lengstlevende har gitt bort familiehytta i gave fra uskifteformuen kan hver av arvingene kreve gaven omstøtt ved at gavemottakeren tilbakefører gavens verdi.

Dette betyr at gavemottaker skal tilbakeføre verdien av gaven. Selve eiendommen, i dette tilfellet, familiehytta, skal kun føres tilbake dersom partene er enige om det.

De nye reglene gir altså gjenlevende ektefelle større frihet til å foreta disposisjoner. Likevel står man ikke fritt. Disposisjonsevnen beror på en vurdering av boets totale aktiva og avviket mellom ytelsene.

Søksmålsfrist

Det er viktig å merke seg at krav om omstøtelse må reises ved søksmål innen ett år etter at arvingene fikk kunnskap om gaven.

Juridisk bistand

For en trygg og sikker overføring av familiehytta anbefaler vi at dere søker juridisk bistand før slike disposisjoner foretas, særlig dersom det er  avvik mellom ytelsene.