Bistand i byggesaker

Valg av prosjekttype – nøkkelferdig – utførelsesentreprise – totalentreprise

Oppføring av egen bolig, hytte, garasje o.l. vil ofte være den største investering som gjøres av privatpersoner.

Det er få som gjennomfører bygging i egen regi mer enn et par ganger i løpet av livet. Av denne grunn mangler privatpersoner oftest den kompetanse som er nødvendig for å komme gjennom en byggeprosess på en god måte.

Hvis den som ønsker å anskaffe egen bolig ikke har noen eller- begrenset erfaring med byggeprosjekter bør «nøkkelferdig» prosjekt velges. I så fall tar privatpersonen liten eller ingen del prosjekteringen.

For det tilfelle at privatpersonen velger å ha en aktiv deltakelse i prosjektet er det viktig å være oppmerksom på forskjellen mellom utførelsesentreprise (privatpersonen prosjekterer)  og totalentreprise (entrprenøren prosjekterer).

Behov for bistand i byggesaker i prosjekteringsfase – kontrollfunksjonen  i byggefasen

Behovet for bistand vil variere sterkt avhengig av hvilken prosjekttype som velges.

Uansett om utførelsesprosjektering eller totalentreprise velges er det behov for en rådgiver (arkitekt, ingeniør eller byggkonsulent med kompetanse og erfaring). Dette gjelder i alle faser av prosjektet fra planlegging til ferdigattest er på plass.  De fleste av disse rådgivere vil ha tilgang til standardkontrakter som kan benyttes og kan anbefale hvilken entreprenør som skal velges og følge opp denne i byggefasen.

En viktig del av ovennevnte rådgiveres oppgave er å utarbeide en jobbspesifikasjon som definerer klart hva som skal bygges for den prisen som er definert i kontrakten. Betydelige beløp kan spares ved å lage en omfattende og presis jobbspesifikasjon.

Dersom jobbspesifikasjonen er mangelfull eller upresis er resultatet ofte at entreprenøren sender «endringsmelding» med krav om betaling for deloppdrag som ikke inngår konkret i kontrakten.

Bustadsoppføringslova gjelder mellom entreprenør og forbruker. Lovens § 7 fastslår at:

«Entreprenøren skal utføre arbeidet på fagleg godt vis….»

For det tilfelle at kvaliteten ikke holder faglig nivå må rådgiveren reklamere innen frister som gjelder

Juridisk bistand

Våre advokater skal ha spesialinnsikt i lover (Bustadsoppføringslova)  og standardkontrakter som for eksempel NS 06.

Når prosjektet blir forsinket, utførelsen ikke er tilfredsstillende eller kostnadene overskrider budsjett (for eksempel ved endringsmeldinger fordi jobbspesifikasjonen ikke er tilstrekkelig presis) – bør advokatbistand innhentes.

Det samme gjelder dersom den rådgivning som er gitt av arkitekt, ingeniør eller byggkonsulent, er mangelfull.