Hytte i sameie

Vi ser mange tilfeller av at det er oppført flere hytter på samme gnr./bnr.

Vi kan tenke oss en tomt som eies i sameie mellom fire sameiere

Vanligvis vil hver enkelt deltaker eie eller ha eksklusiv bruksrett til hver sin av de fire hyttene.

I prinsippet vil alt areal utenom de enkelte hyttene være fellesareal som de enkelte har rett til å bruke.

Sameierne har ofte utarbeidet sameieavtaler og vedtekter for bruk av de fellesareal og deler av tomta som ikke er bebygd.

Slikt fellesareal vil bestå av veier, parkeringsplasser, stier, brygger, hager m.m.

Dessverre vil slikt felleseie og områder hvor alle har like rettigheter kunne skape gnisninger og konflikter.

Mange ønsker jo å ha litt plass for seg selv og sin familie og husstand.

En mulighet er at man setter seg ned å prøver å lage avtaler som deler opp fellesområdene og legger dette eller deler av det til den enkelte hytte.

En annen mulighet er at man løser opp sameie og fradeler tomt til de minste hyttene.

Mange er sikkert kjent med at det eksisterer bygge- og delingsforbud fordi hytteområder ofte ligger i såkalte LNF-området (landbruks, natur- og friluftsområder).

I slike områder vil det i utgangspunktet ikke være anledning til å fradele og opprette nye tomter.

Det er likevel viktig å være klar over at vi har regler om «uendret bruk».

Det vil i utgangspunktet si at dere har krav på fradeling av tomtene dersom hyttene var oppført før arealformålet LNF med bygge- og delingsforbudet ble etablert.

Begrunnelsen for bestemmelsen er at hyttene og bruken var lovlig oppført og etablert før forbudet.

Det er viktig å være klar over at kommunen kun kan ta stilling til en søknad om fradeling av et definert areal og iht. en nærmere angitt utforming på tomta.

Men det kan hende at dere ikke blir enige om hvordan tomtens skal se ut og hvordan adkomst til brygger og parkeringsplass skal fastlegges.

Her har dere muligheten til å gå til jordskifteretten som har bestemmelser som bla. går ut på at:
«Jordskifteretten kan dele og forme ut ein eigedom med tilhøyrande bruksrettar etter eit fastsetthøvetal.»

Det vil si at jordskifteretten, i motsetning til kommunen, ved oppløsing av sameie kan bestemme hvordan de enkelte tomtene skal utformes.

Man trenger dermed ikke å søke om fradeling av et eksakt definert areal når saken behandles av jordskifteretten.

Som det fremgår kan jordskifteretten også «dele og forme ut….tilhøyrande bruksrettar».

Det vil si at retten kan bestemme hvor de enkelte hyttene skal ha parkeringsplass, bestemme hvordan adkomst til de enkelte hytte skal ha.

Det kan f. eks. være nødvendig å stifte serviutter (ferdselsretter) over enkelte av de fradelte tomtene som adkomst til andre.