Kan du kreve at hytteveien brøytes om vinteren?

Langseth advokatfirma DA har i en årrekke hatt et nært samarbeid med Hytteliv og utarbeidet artikler med presentasjon av ulike juridiske problemstillinger som møter hytteeiere.

I motsetning til de fleste juridiske artikler, som har en teoretisk og generell form, beskriver våre artikler konkrete og praktiske problemstillinger med forslag til løsninger. Vi håper at våre bidrag kan inneholde interessante og nyttige råd for hyttefolket.

Bruno de la Gardi eide hytta ved siden av Tove Mette og Per Berg i Blåfjell hyttefelt.

“Jeg ser i avisen at Bruno annonserer hytta til salgs, Tove Mette”, sa Per Grande til sin kone en stille lørdag morgen hjemme på kjøkkenet.

“Men dette stemmer da ikke…”, fortsatte han og leste høyt:

“Hytte med panoramautsikt ved Blåfjell med mulighet for helårsvei til tomtegrense….Det har da aldri blitt brøytet de siste kilometerne fra Katta og opp. Fraværet av biler er jo noe av lykken ved å ha hytte i området. Han derre Bruno…” sukket Per irritert.

Mandagen etter ringte Per til eiendomsmekler Pål S. Vik, viste til annonsen og opplyste at det ikke var vintervei frem til hytta til Bruno.

Vik opplyste at Bruno og 4 til 5 andre hytteeiere hadde besluttet at de ville påta seg kostnaden med å brøyte vegen.

“Tenk hvilken verdistigning du får på kåken når du kan kjøre helt til døra. De fleste vil kjøre frem i dag, og dette flertallet akter vi å hensynta”, utbrøt Vik entusiastisk. “Lykken er ikke alltid enkle løsninger”, svarte Per og la på.

Neste gang Tove Mette og Per var på hytta kontaktet de adv. Børre Bein som hadde hytte i samme område. Per viste til annonsen og forslaget om å brøyte adkomstvegen.

“Han Bruno har alltid vært litt kjapp i svingene”, innledet adv. Bein.

Han viste til vegloven §55 hvor det fremgår at veglaget forvalter vegen gjennom flertallsavgjørelser.

“Det innebærer at det er veglaget, bruker fellesskapet, som tar alle avgjørelser når det gjelder vegen. Dette gjelder også snøbrøyting. Bruno & Co kan dermed ikke bestemme at de vil brøyte for egen regning.

Men det innebærer at et flertall gjennom slike “flertallsavgjørelser kan beslutte at vegen skal brøytes om vinteren. Denne vegen har aldri vært brøytet og mange av oss verdsetter denne stillheten som fraværet av biler gir”, sukket Per.

Adv. Bein fortsatte:

Det er korrekt, men dette er lovens utgangspunkt. De fleste veglag har utarbeidet vedtekter som kan gi andre føringer enn loven.

“Jeg har alltid gjeldende vedtekter bakerst i hytteboka”, sa han med et smil og leste opp §1 i vedtektene:

“Veiforeningens formål er å forestå drift av den private vegen Katta-Blåfjell. Veglaget skal ha som målsetting å bringe vegen til den standard som trengs til sommerdrift, hensett til trafikkgrunnlaget og ferdselsbehovet”

Adv. Bein la fra seg vedtektene og smilte fra øre til øre:

“Her ser du, det står i vedtektene at veglagets målsetting er å drive vegen utfra den “standard som trengs til sommerdrift”.

Det vil si at vinterdrift krever endring av vedtektene. Dette må vi bruke for alt hva det er godt for. Det fremgår nemlig av §6 at vedtektsendringer krever 3/4 flertall og så mange er det ikke som ønsker vintervei”, avsluttet han.

Adv. Bein skrev en e-post til Pål S. Vik med kopi til Bruno og viste til bestemmelsene i vedtektene og at disse vil sette en stopper for planene til Bruno.

Bruno besvarte e-posten og skjelte ut adv. Bein og Per:

“Dere er reaksjonære bøller som bare ser tilbake og ikke innser at verden går videre og at menneskeheten får nye behov. Jeg kjenner grunneierne hvor vegen er anlagt. Eierne kan utfra sitt eierskap til grunnen treffe avgjørelser ang. vegen. Det står heller ingenting i reguleringsplanen om at vegen skal være stengt om vinteren”, freste han.

Adv. Bein kunne berolige Per:

“Du husker vel at vegen ble opparbeidet og betalt av utbygger i 1976 og overdratt til kjøperne av hyttene i Blåfjell. Det innebærer at det er hytteeierne som “eier” vegen selv om den ligger på grunneiers grunn. Grunneierne har dermed fraskrevet seg beslutningsmyndighet over vegen.

Det står heller ikke i reguleringsplanen at vegen skal være brøytet om vinteren. Så lenge en avgjørelse ikke er i strid med reguleringsplanen står hytteeierne, og medlemmene av veglaget, fritt til å bestemme om vegen skal brøytes”.

Dette ble meddelt både Bruno og eiendomsmekler Pål S. Vik. Saken endte med at annonsen ble endret til flg.:

“Hytte i stille og uberørt terreng med panoramautsikt ved Blåfjell”.

  • Vedtekter bestemmer hvordan en privat vei skal forvaltes.
  • Bestemmer vedtektene at vegen skal være åpen om sommeren kreves vedtektsendring for at veien skal brøytes.
  • En reguleringsplan kan ha bestemmelser om bruk og drift av privat veg.