Muggsopp

Mugg er en mikroskopisk sopp som trives best i høye temperaturer og gjerne mer enn i 20 grader. Jo høyere luftfuktighet, jo bedre er også vilkårene for muggsopp. Muggsoppen lever av organisk materiale som hår, matrester og papir. Sporer fra muggsoppen etablerer seg i boliger og utvikler seg videre.

I din bolig vil loft og kjeller som har fuktskader være et sted hvor en raskt  kan få muggskader. Det samme gjelder for baderom og steder hvor det oppstår kondens og fuktighet, slik som vegger bak kjølerom, kjøleskap og frysebokser.

I mange nye boliger finner en konstruksjonsfeil, mangler i forhold til offentlige krav og i tillegg ligger ofte håndverkerens utførelse under hva som er å anse som en minimum bransjestandard. Alt skal skje raskt og det kan medføre at hus bygges i perioder med mye nedbør og hvor for eksempel betongkonstruksjoner ikke får nødvendig tid til å tørke ut, og hvor det i tillegg er mangler ved lufting og isolering. I eldre boliger hvor det er foretatt reparasjoner og utbedringer, og hvor disse ikke er gjort forskriftsmessig eller tilstrekkelig ordentlig og hvor dette kan gi gode vilkår for muggsopp.

Muggsopp kan både gi bygningsmessige skader og kan være helsefarlig for beboerne.

Selgers plikt til å informere om mangler samt kjøpers plikt til å undersøke boligen

Skal du kjøpe en bolig er det viktig at du undersøker den nøye før du legger inn et bud, da kjøpere har en selvstendig undersøkelsesplikt. Opplysningsplikten til selger går likevel lengre, da lovgivningen stiller et absolutt krav til at det skal opplyses om mangler som kan påvirke kjøpet, slik som muggsopp.  Plikten til å gi opplysninger om mangler går foran en kjøpers plikt å gjøre nødvendige undersøkelser. Har selgeren ikke gitt opplysninger om mangler han visste eller burde ha visst om, men som kjøperen kunne ha oppdaget ved å gjennomgå boligen før kjøpet vil den brede hovedregel da være at kjøperen vinner frem i retten. Dette fremgår av avhendingslovens paragrafene 4.

Reklamasjonsplikten

Det må reklameres overfor selger så raskt som mulig etter at mangelen ble oppdaget, og dette bør gjøres skriftlig. Avhendingsloven sier at dette må gjøres innen «rimelig tid». Reklamerer kjøper ikke tidsnok, vil mangelsinnsigelsen kunne gå tapt. Behold kopi av reklamasjonen enten på papir eller digitalt.

Saksbehandlingen

Etter at kjøper har reklamert overfor selger er det viktig på best mulig måte at dokumentere mangelen. Dette gjøres best ved at en tar kontakt med en sakkyndig ekspert som utarbeider en rapport med beskrivelse av mangelen.

Mangelskravet

Selger kan kreve å rette mangelen. Klarer han ikke dette, kan kjøper kreve heving hvis det foreligger en vesentlig mangel. Da skal boligen leveres tilbake til selger og kjøpesummen skal tilbakebetales til kjøper. Det er noe enklere å kreve heving hvis selgeren er profesjonell og det er forbrukerkjøpslovens regler som regulerer kjøpet. Hvis det fastslås at det foreligger en mangel og hvor denne ikke er vesentlig, kan det likevel kreves et prisavslag. Kjøper vil i begge tilfelle kunne nå frem med å kreve erstatning for kostnader til rådgivere,slik som teknisk fagkyndige og advokater.

Prosessen

Det første kjøper bør gjøre er som nevnt å få en sakkyndig til å gi en skriftlig vurdering av den mangelen som er oppdaget. Det bør parallelt reklameres så raskt som mulig. Foreligger den en eierskifteforsikring må forsikringsselskapet varsles. Ta gjerne kontakt med advokat. Har selger en alminnelig innboforsikring vil denne ofte kunne dekke store deler av omkostningene til sakkyndig og advokat. Selger har i de fleste tilfelle en mulighet til å rette mangelen. Lar dette seg ikke gjøre og partene ikke finner en løsning, er bruk av domstolene den eneste måte kjøper kan få gjennomslag for sitt krav.