Ny våpenlov – de største endringene – særlig om utlån og oppbevaring

Innledning

Med virkning fra 01.06.2021 trådte den nye våpenloven i kraft samtidig med en ny forskrift. Den gamle våpenloven var fra 1961 så det var nok modent for et oppdatert regelverk, selv om den gamle lovgivningen ble endret med jevne mellomrom.

Det er viktig å presisere at den nye loven med forskrift ikke har tilbakevirkende kraft, men for utlån og oppbevaring hos andre vil en måtte forholde seg til det nye regelverket.

Kontroll

I forhold til den gamle våpenloven er det nå kommet inn bestemmelser som gir politiet pålegg om en strengere kontroll med våpen og våpenkort enn tidligere.

Det må kunne antas at konsekvensene ved ikke å følge regelverket vil bli strengere nå enn tidligere. Det vil bla innebære at våpenkort lettere vil bli tilbakekalt, våpen og ammunisjon vil bli beslaglagt og en vil miste retten til å kunne ha våpen i en lengre periode, gjerne 5 år.

Utlån av våpen

Etter den gamle våpenloven kunne den som hadde lov til å ha et registreringspliktig våpen rett til å låne dette ut eller ha det oppbevart hos en annen person som også hadde lov til å ha registreringspliktige våpen, se våpenloven § 18. Da måtte det utarbeides et lånedokument minimum en gang i måneden.

Nå er regelverket endret slik at den som låner ut våpenet må forsikre seg at den han låner ut til har rett til å inneha et tilsvarende våpen. Da er det tilstrekkelig at det utarbeides et lånedokument en gang for alle, dvs at utlånet ikke lenger er tidsbegrenset.

Hvis våpenet skal lånes ut til en som ikke har rett til et tilvarende våpen må den som skal søke om å låne våpenet på vanlig måte bli vurdert av politiet om vedkommende er egnet til å inneha våpen.

Det nye regelverket er tilpasset studenter og andre som har lengre fravær fra folkeregisteret bolig, men som ikke er forpliktet til å melde flytting.

Oppbevaring av våpen

Som tidligere er det et krav om at våpen og våpendeler skal oppbevares i et FG godkjent våpenskap, se våpenforskriften kapittel 6.. Det er ikke nødvendig at hele våpenet oppbevares i et slik våpenskap, kun en vital del.

I forskriften § 6-3 er det gitt maksimumsgrense for hvor mye ammunisjon som kan oppbevares i samme husstand. Det er viktig å minne om at det ulovlig å oppbevare ammunisjon i ubebodd hytte, hus eller liknende.

Oppbevaring annet sted en bosted

I våpenforskriften § 6-2 er det gitt nye og mer fleksible regler for oppbevaring av våpen annet sted enn bopel. Hvis en person skal varig bo et annet sted enn hvor vedkommende er folkeregistrert kan dette godkjennes. Forutsetningen er at søknad må overleveres politiet senest 3 uker før flytting. Da må du oppgi hvilke våpen det gjelder og hvor gjenstandene vil bli oppbevart.

Det er en forutsetning at den som oppbevarer gjenstandene for en annen selv må ha løyve til å inneha og oppbevare tilsvarende gjenstander. Den som oppbevarer gjenstandene kan ikke benytte disse før utlånskravene er oppfylt, dvs når det er godkjent av politiet.

Avslutning

Det må påregnes hyppigere kontroll av skytterlag og enkeltpersoner som oppbevarer våpen. Det må også antas at konsekvensene av ikke å følge reglene fullt ut vil bli strengere. I en verden hvor det blant kriminelle nå er større tilgang til våpen enn tidligere og hvor våpen lettere blir misbrukt, vil nok samfunnet ønske å sikre at minst mulig våpen kommer på avveie.