Reseksjonering av fast eiendom

Når en eksisterende seksjon i et eierseksjonssameie deles i to eller flere deler, kaller man det en reseksjonering. Det samme begrepet benyttes der man slår sammen to eller flere seksjoner.

Her skal vi se litt nærmere på når det foreligger en reseksjonering, og fremgangsmåten for å gjennomføre en.

I hvilke tilfeller skjer det en reseksjonering?

For at begrepet skal benyttes, må det være endringer i et allerede eksisterende eierseksjonssameie, det vil si et sameie som er organisert i overenstemmelse med eierseksjonsloven av 23. mai 1997. Begrepet reseksjonering brukes også når man for eksempel bygger ut loftet og etablerer nye seksjoner i et eierseksjonssameie. Enten man gjør om en del av fellesarealet til boligseksjoner, eller endrer en leilighet eller flere til næringslokale.

Hvem kan beslutte reseksjonering?

Utgangspunktet i eierseksjonsloven er at det kun er eierene av de seksjoner som berøres av endringene som trenger å samtykke. Er det for eksempel to leiligheter som skal slås sammen, er det kun hjemmelshaverne til de to leilighetene som trenger å samtykke. Det samme gjelder dersom hjemmelshaveren til én stor leilighet ønsker å dele den i to mindre leiligheter.

Omfatter imidlertid endringen forandringer i fellesarealene, for eksempel en utbygging av sameiets felles loft, forutsetter samtykke fra sameiermøtet. Det kreves ? flertall for å kunne gjennomføre en reseksjonering i slike tilfeller.

Hvordan gjennomføres reseksjonering?

I all hovedsak gjelder de samme reglene som ved en ordinær seksjonering. Se artikkelen Seksjonering av fast eiendom annet sted på denne siden.
Dette betyr at det må sendes inn en seksjoneringsbegjæring til plan- og bygningsetaten i kommunen. Det finnes et eget skjema for dette, som forenkler prosessen. Sammen med begjæringen må man legge ved tinglyste plantegninger for eiendommen, protokoll fra siste sameiermøte, vedtektene til sameiet og såkalt situasjonsplan. Normalt vil det også være nødvendig å innhente samtykke fra banker og andre som har pant i eiendommen.