Reseksjonering av fast eiendom

Når en eksisterende seksjon i et eierseksjonssameie deles i to eller flere deler, kaller man det en reseksjonering.

Det samme begrepet benyttes der man slår sammen to eller flere seksjoner.

I det følgende skal vi se litt nærmere på når det foreligger en reseksjonering, og fremgangsmåten for å gjennomføre dette.

I hvilke tilfeller skjer det en reseksjonering?

For at begrepet skal benyttes må det være snakk om endringer i et allerede eksisterende eierseksjonssameie, dvs. et sameie som er organisert i overensstemmelse med eierseksjonsloven av 23. mai 1997.

Reseksjonering er som nevnt det begrepet som benyttes når man deler eller slår sammen seksjoner, men også der man bygger ut loftet og etablerer nye seksjoner i et eierseksjonssameie, når man gjør om en del av fellesarealet i til boligseksjoner, eller der man endrer en leilighet til næringslokale.

Hvem kan beslutte reseksjonering?

Utgangspunktet i eierseksjonsloven er at det kun er de seksjoner som berøres av endringene som trenger å samtykke.

Er det f eks to leiligheter som skal slås sammen, er det kun hjemmeslhaverne til de to leilighetene som trenger å samtykke.

Det samme gjelder dersom hjemmelshaveren til én stor leilighet ønsker å dele den i to mindre leiligheter.

Omfatter imidlertid endringen forandringer i fellesarealene, f eks en utbygging av sameiets felles loft, forutsettes samtykke fra sameiermøtet – og da med 2/3 flertall.

Hvordan gjennomføres reseksjonering?

I det alt vesentlige gjelder de samme reglene som ved en ordinær seksjonering.

Se artikkelen «Seksjonering av fast eiendom» annet sted på denne nettsiden.

Dette betyr at de må sendes inn en seksjoneringsbegjæring til plan og bygningsetaten i kommunen.

Det kan benyttes et eget skjema for dette, som forenkler prosessen.

Sammen med begjæringen må man legge ved tinglyste plantegninger for eiendommen, protokoll fra siste sameiermøte, vedtektene til sameiet og såkalt situasjonsplan.

Normalt vil det også være nødvendig å innhente samtykke fra banker og andre som har pant i eiendommen.