Hvordan får man erstatning etter mobbing?

Opplæringsloven setter strenge krav til rektorer og lærere dersom de mistenker eller får kunnskap om at en elev blir utsatt for mobbing, vold, rasisme, diskriminering eller lignende.

Vedkommende plikter snarest å undersøke saken og varsle ledelsen på skolen, eller gripe inn dersom det er nødvendig.

Mener du at mobbing eller manglende tiltak fra skolens side har ført til at du har blitt skadet – enten fysisk eller psykisk? Da kan du ha krav på erstatning fra kommunen skolen ligger i.

Det kan oppleves krevende å søke erstatning som følge av mobbing på skolen. Det vil derfor være fornuftig at man oppsøker en advokat som har erfaring med slike krav.

Kommunens ansvar for mobbingen

For at du skal ha krav på erstatning, må det for det første være bevist at du har blitt mobbet. Dersom dette finnes bevist, kan kommunen bli ansvarlig på bakgrunn av vilkårene for arbeidsgiveransvar. Arbeidsgiver (kommunen) svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid.

Spørsmålet er hvilke krav den som ble mobbet med rimelighet kunne stille til at skolen skulle forhindret mobbingen. Regler i skolelovgivningen er relevante i denne vurderingen.

Som hovedregel er skolen pliktig til å undersøke saken, vurdere hva som kan gjøres for å endre forholdene, og om nødvendig sette inn tiltak. Hvis skolen har unnlatt å etterkomme dette, kan kommunen bli ansvarlig.

Hvor mye kan du kreve i erstatning?

Hvis kommunen er ansvarlig på bakgrunn av arbeidsgiveransvaret, er spørsmålet hvor mye som kan kreves i erstatning.

Din alder på skadetidspunktet er avgjørende for hvor mye du kan kreve. Hadde du ikke fylt 16 år på skadetidspunktet, gjelder særskilte regler for erstatning til barn. Dersom du hadde fylt 16 år, kan du kreve erstatning for lidt og fremtidig økonomisk tap, i tillegg til ménerstatning for ikke-økonomisk tap. Dette utmåles konkret fra sak til sak.

For barn under 16 år gis en standardisert erstatning. Det vil si at alle barn får det samme beløpet. Denne skal dekke tap i fremtidig erverv og menerstatning for ikke-økonomisk tap.

Erstatningen utmåles etter hvilken varig medisinsk invaliditet som settes. Utgangspunktet er at 100 % varig medisinsk invaliditet gir en erstatning på 40 ganger Folketrygdens grunnbeløp. Ved lavere invaliditet reduseres erstatningen forholdsmessig. Det gis ikke erstatning for lavere invaliditet enn 15 %.

Erstatning etter mobbing og advokat

Det er vanskelige juridiske vurderinger som melder seg når man skal kreve erstatning som følge av mobbing på skolen. Det kan være svært krevende å få kommunen til å erkjenne ansvar for uaktsomhet begått av skolen. Det lønner seg derfor å ta kontakt med en advokat som er spesialisert på området.

Mange som ønsker å søke erstatning etter mobbing på skolen har krav på fri rettshjelp. Det betyr at bistanden fra advokat dekkes av staten. En advokat kan hjelpe deg med å søke om dette.