Oppreisningserstatning

Hva er oppreisning?

Reglene om oppreisningserstatning skal gi erstatning for tort og svie eller skade av ikke økonomisk art. Det er forholdsvis strenge betingelser for å få tilkjent oppreisning, da det forutsettes at skadevolderen har voldt skaden ved forsett eller grov uaktsomhet.

Den ansvarlige må således ha visst eller forutsett at skaden ville skje, eller handlet på en måte som representerer et markert avvik fra det forsvarlige. Et typisk eksempel er der skadevolder har kjørt bil under påvirkning av alkohol og forårsaket skade på person.

Mange vil nok påstå at det er rett og rimelig at den ansvarlige ved en slik handling må betale noe ekstra til fornærmede. Reglene har dermed en klar forankring i den alminnelige rettsfølelse.

Nærmere om skadeserstatningsloven § 3-5

Reglene om oppreisning finner du i skadeserstatningsloven § 3-5. Etter bestemmelsen er man blant annet pliktig til å betale oppreisning dersom man forsettlig eller grovt uaktsomt har voldt skade på person.

Det er viktig å være seg bevisst at oppreisning kan kreves i tillegg til menerstatning. Oppreisning er en selvstendig erstatningspost som skal dekke et ikke-økonomisk tap. Dette innebærer at du kan tilkjennes oppreisningserstatning selv om ikke betingelsene for menerstatning er til stede.

For eksempel kan det gis oppreisningserstatning for en traumatisk trafikkulykke, selv om ulykken ikke påførte deg store fysiske skader.

Videre kan oppreisning kreves av avdødes ektefelle, samboer, barn eller foreldre –  og ikke bare av skadelidte selv.

Hvordan utmåles erstatningen?

Oppreisningserstatning utmåles skjønnsmessig. Dette innebærer at skadelidte skal ha en engangssum som retten anser «rimelig». Det er derfor nødvendig å se hen til praksis når man skal fastsette oppreisningserstatningens størrelse.

Beløpene som blir tilkjent vil variere ut fra handlingens grovhet, skadevolderens skyld, den fornærmedes subjektive opplevelse og arten og omfanget av skaden. Dette er skjønnsmessige faktorer som avhenger av det konkrete skadetilfellet. Eksempelvis vil opprivende hendelser med livstruende skader tilsi en høyere erstatning en mindre kroppskrenkelse. Hendelsen på Utøya er et eksempel på en situasjon der pårørende ble tilkjent oppreisningserstatning.

Trenger du hjelp med oppreisningserstatning?

Dersom du trenger hjelp til å se nærmere på om du har et mulig oppreisningskrav kan advokatene i Langseth bistå deg. Vi har flere advokater som har lang erfaring innen fagområdet.

Forfatteren, advokat Martine Rygg, er en av våre dyktige erstatningsadvokater og har god erfaring med forsikring- og erstatningsoppgjør.