Hvordan søke om lønnsgarantidekning – Navs søknadsskjema – 3

Har du mottatt brev fra bostyrer om at din arbeidsgiver er konkurs, og fått informasjon og søknadsskjema om hvordan du kan få dekket utestående lønn og feriepengekrav gjennom den statlige lønnsgarantiordningen? Under er det forsøkt kortfattet å gjengi hvordan dette skjemaet fylles ut.

For å sikre kortest mulig saksbehandlingstid er det viktig at søknadsskjemaet som sendes til konkursboet er korrekt utfylt. Hele kravet til arbeidstaker skal fylles inn i Navs søknadsskjema ”Søknad om lønnsgarantidekning – melding av lønnskrav mv. i konkursboet”.

Skjemaet bør fylles inn med blokkbokstaver, og eventuelt utfyllende kommentarer kan skrives inn på eget ark dersom det er liten plass i skjemaet. Alle punkter i skjemaet skal krysses av og fylles inn!

Husk å fylle inn bedriftens navn øverst på skjemaet. Bostyrer arbeider samtidig med flere konkursboer og har ikke mulighet til å huske navnene til de ansatte i hvert enkelt konkursbo. Ved å sette inn bedriftens navn i skjemaet vil det forenkle arbeidet for bostyrer.

Konkursboet vil kun behandle lønns- og feriepengekrav hvis det mottas et krav direkte fra arbeidstaker. Dette gjelder selv om konkursboet vet at en arbeidstaker har utestående lønn og/eller feriepenger.

Nedenfor gjennomgås enkelte punkter i skjemaet som ofte fylles inn ukorrekt.

Skjemaets punkt 1

Dersom arbeidstaker fyller inn epostadresse i dette punktet vil det meste av korrespondansen med bostyrer skje per epost. Hvis arbeidstaker ikke ønsker å motta informasjon på epost skal epostadresse ikke fylles inn her.

Skjemaets punkt 2

I punkt 2.6 skal det både fylles inn sum etter ”kr” og krysses av for et av de gitte alternativene.

Skjemaets punkt 3

Punkt 3.2 a og b spør om det er avtalt en høyere prosentsats enn det som fremgår av ferieloven. Lovbestemt feriepengesats er 10,2 %, og 2,3 % tillegg for arbeidstakere over 60 år. Dersom det er avtalt i din arbeidskontrakt at feriepengesats for eksempel er 12%, må dette fylles inn.

Skjemaets punkt 4 og 5

Hvis du har samme etternavn som eier eller styremedlem er det en fordel at dette kommenteres slik at bostyrer ikke stiller spørsmålstegn ved om det foreligger slektskap.

Skjemaets punkt 6

Overdragelse av krav vil si at en tredjepart har tatt over ditt krav, slik at arbeidstaker allerede har mottatt sitt utestående. Arbeidstaker har da ikke lenger et personlig krav i konkursboet.

Skjemaets punkt 7

For å ha rett til dekning direkte fra konkursboet, er hovedregelen at arbeidstaker må ha meldt seg som arbeidssøkende hos Nav. Dette er ikke et vilkår for lønnsgarantiordningen.

Punkt 7.4 må alltid leses, forstås og krysses av.

Skjemaets punkt 8

Her skal arbeidstaker KUN fylle inn det som IKKE er mottatt fra arbeidsgiver tidligere. Videre er det brutto beløp som skal fylles inn, det vil si beløp før skatt. Netto beløp skal kun fylles inn dersom forskuddsskatten allerede har blitt betalt av arbeidsgiver. Hvis det er nettobeløp som søkes dekket bør dette spesifiseres og kommenteres.

Hvis arbeidstaker ikke selv har oversikt over de manglende beløp er det tilstrekkelig at ”tidsrom” fylles inn. I enkelte tilfeller har bostyrer mottatt oversikt over utestående lønn og/eller feriepenger fra arbeidsgiver.

Det er allikevel slik at det er arbeidstakers oppgave å sannsynliggjøre kravet både i eksistens og størrelse. Arbeidstaker må derfor sende inn all relevant dokumentasjon. Det kan være dokumentasjon som:

Timelister signert av arbeidsgiver
Lønnsslipper
Årsoppgaver
Kontoutskrifter
Arbeidsavtale mm.

Husk at arbeidstakere også har krav på lønn og feriepenger i oppsigelsestiden selv om det er åpnet konkurs og man ikke faktisk arbeider.

Du kan lese mer om hvilke krav som dekkes under den statlige lønnsgarantiordningen her og her.

Skjemaets punkt 10

Dette punktet skal kun fylles inn hvis arbeidstaker har mottatt lønn mv. annet sted i samme perioder som er oppgitt i skjemaets punkt 8.

Skjemaets punkt 11

Dette feltet burde benyttes for utfyllende kommentarer. Hvis det ikke er tilstrekkelig med plass kan man bruke et eget ark. Dette punktet burde benyttes for å forklare kravet mv.

Datering og signatur

Skjemaet må dateres og signeres. Et usignert skjema vil bli sendt tilbake til arbeidstaker slik at signatur kan påføres.