Insolvens som vilkår for konkurs

Enten man begjærer seg selv konkurs (oppbud) eller man for rettet en konkursbegjæring mot seg er det et vilkår for åpning av konkurs at skyldneren er insolvent. Reglene som behandles i det følgende gjelder både for personlige konkurser og selskapskonkurser.

Når foreligger insolvens?

Konkursloven § 61 inneholder følgende definisjon av insolvens:

«Skyldneren er insolvent når denne ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, med mindre betalingsudyktigheten må anses å være forbigående. Insolvens foreligger likevel ikke når skyldnerens eiendeler og inntekter til sammen antas å kunne gi full dekning for skyldnerens forpliktelser, selv om oppfyllelsen av forpliktelsene vil bli forsinket ved at dekning må søkes ved salg av eiendelene.»

Første setning beskriver vilkåret om betalingsudyktighet: Illikviditet

Andre setning beskriver vilkåret om underbalanse : Insuffisiens

Insolvens foreligger  når skyldneren er både illikvid og insuffisient

Hvem beslutter åpning av konkurs?

Det er tingretten som beslutter om konkurs skal åpnes.

Hovedkriteriet for å åpne konkurs fremgår av konkurslovens § 60:

Er debitor insolvent, skal vedkommendes bo tas under konkursbehandling når det begjøres av debitor eller en kreditor.

I dette ligger det to krav, nemlig at det må foreligge en begjæring og at debitor er insolvent.

Argumenter mot konkursåpning

Debitor som får rettet en konkursbegjæring mot seg vil bli innkalt til det rettsmøtet som skal behandle begjæringen. Det samme vil den som står bak begjæringen.

En konkursbegjæring etter konkursloven § 61 vil som regel bygge på dokumentasjon og argumenter som underbygger at vilkårene om illikviditet og insuffisiens begge er til stede. For å hindre at konkurs åpnes må skyldneren godtgjøre med høy grad av sannsynlighet at det ikke foreligger insolvens ved at vilkåret om både illikviditet og insuffisiens er til stede.

Erfaringsmessig blir argumentasjonen ofte av «teknisk» karakter, hvor inngående kjennskap til regnskap og hva som ligger i insolvensbegrepet inngår.

Se også artikkelen: “Nærmere om illikviditet og insuffisiens”.