Kontrakt med selskap som går konkurs – hva nå?

Formålet med denne artikkelen er å gi en innføring til hva en kontraktspart kan forvente seg når selskapet en hadde avtale med går konkurs.

Vi opplever ofte i forbindelse med konkursboer at det foreligger enten ensidige eller gjensidige uoppfylte kontrakter. Disse avtalene kan normalt omfatte kjøp av en ting eller ytelse, samt fortløpende tjenester som levering av varer. Avtalen kan også bestå av andre ting enn pengekrav.

En gjenganger er at konkursselskapet har en leieavtale om kontor- og/eller lagerlokaler, som ikke er brakt til opphør før konkursåpning.

Rettigheter og plikter

Hva partene kan forvente av rettigheter og plikter fremgår i all hovedsak av dekningslovens kapittel 7. Bestemmelsene i kapitlet regulerer i utgangspunktet de fleste typer avtaler – herunder f. eks leie av forretningslokaler, kjøpsavtaler m.v.

Konkursboet har anledning til å tre inn som kontraktspart i konkursselskapets sted – det betyr i så fall at konkursbo og de(n) kontraktsparten(e) blir bundet av kontraktsvilkårene som fremgår av avtalen. Avtalen kan selvfølgelig reforhandles til gunst for begge parter, men som hovedregel fortsetter avtalen som den ble opprinnelige inngått. Det medfører at partene også kan bli holdt erstatningsansvarlig hvis avtalens vilkår brytes.

Bostyrer skal på spørsmål fra avtaleparten melde i fra om at boet trer inn i selskapets fortløpende forpliktelser eller ikke.

Bostyrer skal alltid sende gårdeier / utleier et brev fra konkursboet, hvor det meldes om inntreden eller ikke-inntreden i leieavtalen etter bestemmelsen i dekningsloven § 7-10.

Det er viktig å bemerke at boet har en rett til å tre inn i en avtale – ikke en plikt, det er bare boet som kan velge om avtalen skal oppfylles. Kontraktsparten kan ikke kreve at boet trer inn som part. Det er boets privilegium å velge hvilke kontrakter som er verdt å fortsette.

Er lokalene av avgjørende betydning for videre virksomhet, kan en bostyrer vurdere å tre inn i kontrakten for en kortere periode. En slik løsning vil på sikt kunne resultere i flere midler til boet.

Kontraktspart har fått melding om ikke-inntreden i avtalen – hva betyr det?

Med utgangspunkt i eksempelet om leieavtale med gårdeier ovenfor, melder bostyrer ikke-inntreden til gårdeier. Gitt at meldingen om ikke-inntreden i leieavtalen er gitt rettidig
(4 uker fra konkursåpning) vil gårdeier/utleier måtte akseptere ikke-inntredenen.

Det betyr at skyldig leie da må meldes inn til boet som et krav, og vil få dette dekket hvis det er aktiva i boet.

Tilsvarende vil andre kontraktsparter kunne meld krav for det tap de lider ved at kontrakten ikke blir gjennomført.

Det er imidlertid noen bo som avsluttes med utlodning etter konkursloven § 128. Det betyr at det er avdekket nok midler til å betale kreditorene helt eller delvis – normalt kun en mindre dividende (prosentandel) av kravet. Hvis det er begrenset med midler, vil de med høyest prioritering få dekning først – dvs. ofte skattemyndighetene og kemnerkontoret.

Har du spørsmål om hva som skjer med kontrakter når et selskap går konkurs, kan du ta kontakt med oss.

Våre advokater behandler en rekke konkursbo som daglig gjøremål, og vårt kontor består av fire bostyrere, samt flere ansatte advokater med spisskompetanse innen insolvens.