Aksjonæravtaler

En aksjonæravtale er en avtale mellom aksjonærer i et aksjeselskap som regulerer deres rettigheter og plikter som aksjonærer.

Det er når det er flere aksjonærer i et selskap det kan være behov for en aksjonæravtale.

I en aksjonæravtale kan man i utgangspunktet avtale hva man vil.

Spesielt for gründere kan det være viktig å lage en aksjonæravtale for å avtale viktige forhold hvis det er  behov for å få inn investorer som aksjonærer. Det bør da avtales i  forkant hvordan selskapet skal drives, herunder forholdet mellom gründerne og investorene.

Såfremt en eller flere av aksjonærene skal arbeide i selskapet vil det øke behovet for en aksjonæravtale der dette  reguleres.

Hva bør en aksjonæravtale inneholde?

Temaer som en aksjonæravtale bør inneholde er:

Stemmerettsregler på generalforsamling (hvilke saker krever mer enn vanlig flertall).

Hvem skal sitte i styret ( ifølge aksjeloven er det den som får flest stemmer på generalforsamling som blir valgt til styret, men dette kan så fravikes i en aksjonæravtale).

Opsjonsbestemmelse (en rett for noen til å erverve aksjer til en fastsatt pris)

Utbyttepolitikk (det kan bl.a avtales skjevdeling av utbytte; som kan være praktisk ved oppstartsbedrifter).

Godtgjørelse til styremedlemmer og andre aksjonærer som jobber for selskapet uten å være ansatt.

Forkjøpsrettsregler ved salg eller annen overgang av aksjer samt bestemmelser om verdsettelsen av aksjene hvis man ikke er enige om verdien.

Bindingsperiode for en viss tid for å kunne selge aksjer.

Bestemmelse om hva som skjer ved oppkjøp, helt eller delvis; medsalgsrett (hvis en aksjonær med mange aksjer får et tilbud om å selge, skal de øvrige aksjonærer ha rett til å selge sine aksjer på samme vilkår).

Medsalgsplikt (hvis man får et godt tilbud på å selge aksjer må alle selge sine aksjer)

Forholdet til selskapet (til vedtektene og annet).

Nye aksjonærer må normalt forplikte seg til å undertegne aksjonæravtalen

Konfidensialitet (fordelen ved en aksjonæravtale er at den ikke er offentlig i motsetning til selskapets vedtekter).

Privat tvisteløsning (voldgift), for å unngå offentlighet samt få en rask avgjørelse ved tvister.Motstykke, de ordinære domstoler tar lang tid (opp til over 3 år med ankemulighet) samt at dommen er offentlig.

 Oppsummering.

Det er mange gode grunner til å inngå en aksjonæravtale,  spesielt ved oppstart av gründerbedrifter, der det er store behov for å regulere forholdet mellom aksjonærene og  forholdet  til investorer som kommer til som nye aksjonærer.