Endringer og forenklinger i aksjeloven

Endringer og forenklinger i aksjeloven i perioden 2017 til 2019

I de siste to årene har regjeringen foreslått og fått vedtatt en rekke endringer i aksjeloven (asl), med fokus på å forenkle loven og praktiseringen av denne.

I det følgende gjengir vi de endringene vi mener vil ha størst praktisk betydning for næringsdrivende

Dersom du har spørsmål til noen av disse, eller ønsker hjelp til å vurdere om og hvordan endringene kan få betydning for din bedrift, er du velkommen til å ta kontakt.

* I nystiftede selskap som ikke ønsker revisjon av regnskapene sine er det ikke lenger nødvendig uttrykkelig å velge bort revisor.

Så lenge selskapet

a) har driftsinntekter lavere enn kr 6 mill.,

b) balanse-summen er lavere enn kr 23 mill., og

c) gjennomsnittlig antall ansatte på årsbasis er 10, kan et selskap unnlate å velge revisor.

Nytt er altså at så lenge selskapet ikke har valgt revisor anses det å ha valgt bort revisjon av årsregnskapet.

* I eksisterende selskap som oppfyller vilkårene, men som allerede har en valgt revisor, må reglene fra fravalg av revisjon fortsatt følges.

* Nytt er at heller ikke morselskap automatisk anses revisjonspliktige. Avgjørende nå er om konsernet vurdert under ett oppfyller vilkårene gjengitt ovenfor, for å slippe revisjon av årsregnskapet.

* Kravet til revisor er fjernet også i andre sammenhenger – f eks er det ikke lenger nødvendig at en revisor avgir bekreftelser ved nedsettelse av aksjekapitalen.

* Fjernet er også de tidligere kravene om utarbeidelse av åpningsbalanse ved stiftelse av selskap der aksjekapitalen består av annet enn penger, dvs såkalt tingsinnskudd. Tilsvarende er åpningsbalanse også unødvendig ved omdanning av AS til ASA.

* Tidligere måtte alltid selskapets forretningskommune angis i vedtektene.

Dette ga ofte svært upraktiske utslag – om en bedrift flyttet f eks fra Asker til Bærum så måtte vedtektene endres.

Det forutsetter at det avholdes generalforsamling i bedriften, og at endringsforslaget får minst 2/3 flertall.

I tillegg måtte vedtekts-endringen meldes til Brønnøysundregistrene via altinn, et system mange synes kan være komplisert å mestre. Dette er det nå en slutt på, da man forutsetter at publikum klarer å finne bedriftens adresse selv via Foretaksregisteret, Google, telefonkatalog på nett, eller andre nettjenester.

* Nytt er også at styrets funksjonstid ikke lenger er tidsbestemt, slik at det f eks kan angi vedtektene at styret velges og blir sittende inntil videre.

* Styrets ansvar er presisert ved at det nå uttrykkelig fremgår av asl at der det ikke er ansatt en daglig leder er det styret selv har ansvaret også for den daglige driften av selskapet.

* Avholdelse av generalforsamling er blitt vesentlig enklere.

Det er ikke lenger krav om å avholde et fysisk møte, en generalforsamling kan nå gjerne gjennomføres ved at dokumentene distribueres pr e-post.

Kravet til protokoll fra møtet gjelder fortsatt, og det skal fremgå av protokollen at man har valgt å følge reglene for forenklet saksbehandling. kravene i asl.

Er det spørsmål av stor betydning som skal behandles, eller forhold man vet at det er stor intern strid om blant eierne, anbefaler vi likevel å avholde et fysisk møte, da dette erfaringsvis øker mulighetene for å finne en omforent løsning.

* Dersom selskapet skal avvikles er det 1. januar 2019 ikke lenger krav til revisjon av det avviklingsregnskapet som skal settes opp. Forutsetningen er at selskapet oppfyller de ordinære vilkårene for fravalg av revisjon.

* Fra 1. mars 2019 vil kravet til valg av et særskilt avviklingsstyre fjernes.

Det vil mao. være det ordinære styret som blir sittende og som skal administrere avviklingen.