Er pengekravet foreldet?

Enten du skal kreve inn penger eller du skylder penger, er det viktig å vite at et pengekrav kan foreldes. Kreditor kan ikke kreve inn et foreldet pengekrav. Dette reguleres i foreldelsesloven.

Hvilke krav kan foreldes?

Nesten alle typer pengekrav kan foreldes. Det gjelder både en betalingsforpliktelse etter en kontrakt og det gjelder et erstatningskrav. Derimot foreldes ikke et krav om eiendomsrett. Mener du at du er eier eller medeier i en eiendom, vil det kravet ikke foreldes etter foreldelsesloven.

Fristens lengde:

Den alminnelige foreldelsesfristen er etter foreldelsesloven 3 år. For enkelte typer fordringer, gjelder andre frister. For krav som følger av et gjeldsbrev (typisk et banklån) er foreldelsesfristen 10 år.

Fristens utgangspunkt:

Hvis pengekravet skyldes en eller annen form for kontrakt, begynner foreldelsen å løpe fra det tidspunkt kreditor (den som har penger til gode) første gang har anledning til å kreve oppgjør. Det betyr at dersom det er avtalt at betaling skal skje 01.02.2020, vil kravet bli foreldet 01.02.2023.

Hvis kravet skyldes et mislighold av en kontrakt, løper foreldelsesfristen fra misligholdet inntrer. Et eksempel kan være at pengekravet skyldes at en håndverker har gjort en dårlig jobb. Fristen løper da fra det dårlige arbeidet ble utført.

For erstatningskrav utenfor kontrakt, løper foreldelsesfristen fra kreditor (som da er den skadelidte) fikk eller burde ha fått kjennskap til skaden og den ansvarlige. Hvis en person skader en annen manns bil som står i et parkeringshus, vil foreldelsen ikke nødvendigvis løpe fra bilen ble skadet. Fristen løper fra bileieren fikk eller burde ha blitt kjent med at bilen var skadet slik at han blir påført et økonomisk tap, og han fikk eller burde fått kunnskap om hvem som var den ansvarlige.

Avbrytelse av foreldelsesfristen:

Den vanligste måten å avbryte foreldelse på, er å innlede rettslige skritt mot den som skylder penger. Fristen avbrytes for eksempel ved en forliksklage eller en stevning. Dersom skyldneren innrømmer at han skylder pengene, avbrytes også foreldelsen.

Trenger du advokat?

Som du skjønner, er det nokså kompliserte regler som gjelder her. Om du er i tvil om et krav er foreldet, kan det spare deg for mange penger å oppsøke en advokat for å få spørsmålet nærmere vurdert.

 

Audun Lillestølen

Advokat (H)

Artikkelforfatteren  har arbeidet med forretningsjus i mer enn 20 år, og har prosedert sentrale problemstillinger om foreldelse for Høyesterett