Hva er en Intensjonsavtale?

Når parter møtes og finner ut man sammen har noen gode ideer for en avtale, er det mange som starter med en intensjonsavtale, hvor måler er å senere kommer frem til en endelig avtale.

Partenes enig om forhandle videre, når man har fått tatt en teknisk gjennomgang mv (Due Dillience).

I det følgende skal man se nærmere hva en intensjonsavtale er, hva man risikerer ved en slik avtale og alternativet.

Hva betyr det at det er en intensjonsavtale?

Det er en foreløpig avtale hvor partene har som mål (intensjon) om å forhandle seg frem til en endelig avtale.

Intensjonsavtalen vil normalt beskrive hovedpunktene og premissene man skal legger til grunn ved videre forhandlinger.

Detalj nivåer kan være svært varierende og kan enkelte ganger fremstå som en endelig avtale.

Det er derfor viktig å tenkte over hva man forplikter seg til.

Hva binder man seg til?

Det er ingen begrensninger slik at man avtale hvilke bestemme deler som skal være bindende, og hvilke deler man er ubundet av for videre forhandlinger. Hva som faktisk er avtalt må tolkes ut

fra Avtaleloven regler

Ut i fra tanken om at det bare er en intensjon, indikerer dette at man ikke er bundet, men samtidig har man ut i fra et lojalitetshensyn være bundet seg til å forhandle frem enighet.

Hvor bundet man er vil bero på en helhetsvurdering av avtalen og avtalens situasjon.

Det kan tas forbehold:

–  noen ganger nødvendig fordi man ikke har tilstrekkelig fullmakt, eller avtalen må godkjennes av styret.

–  andre ganger forutsetter at andre avtaler med tredjemann lar seg gjennomføre først.

Det er viktig å være nøye på slike forbehold.

Hvor omfattende bør de være?

Det kan være lurt å ta det man er forpliktet til å overholde, som eksempler er konfidensialitetsklausuler og eksklusive i en gitt periode, og følgende ved brudd på dette.

Hva kan være alternativet til en intensjonsavtale?

Erfaring er mange ganger at enten blir avtalene for enkle, så detblir lett å trekke seg hvis forhandlingene blir vanskelige. Andre ganger blir den så omsending at det nesten blir galt å kalle den en intensjon

Erfaring er at det ofte kan være lurt å forhandle avtalen så ferdig som mulig, men med opsjoner som kan løftes slik at avtalen blir bidende.

Hvis man ser på de to eksemplene over kan det være at avtalen gjennomføres hvis:

  • styret samtykker
  • avtalen med tredjemann blir gjennomført

Hvis prisen avhenger av forhold til tredjemann eller takster,  kan man forhandle frem minste eller max priser.