Hva er saksbehandlingsreglene i aksjeloven for avtaler mellom nærstående ?

Brudd på saksbehandlingsreglene i aksjeloven § 3-8 kan i verste fall være tilbakeføring av ytelser og styreansvar. Eiere og eiendomsselskaper i aksjeselskap bør derfor ha et bevisst forhold til de aktuelle saksbehandlingsreglene.

Når må avtalen godkjennes etter aksjeloven § 3-8? 

Nærhet til avtaleparten, avtalens innhold og ytelsens verdi står sentralt når man skal vurdere om saksbehandlingsreglene i aksjeloven sl. § 3-8 må følges.

Reglene gjelder for avtaler selskapet inngår med person eller selskap med nær tilknytning til selskapet. Dette omfatter selskapets aksjeeier, aksjeeiers morselskap, et styremedlem, daglig leder, samt nærstående til disse se aksjeloven § 1-5. . Det gjelder også de som handler etter avtale med noen av de foran nevnte. Personkretsen er derfor omfattende.

Reglene gjelder avtaler hvor selskapets ytelse, på avtale tidspunktet, har en virkelig verdi som er større enn 2,5 % av balansesummen (summen av eiendelene og gjelden i balansen) i siste godkjente årsregnskap eller en mellombalanse som er registrert i Regnskapsregisteret.

«Virkelig verdi»  er markedsverdien, det vil si verdien to uavhengige parter ville avtalt. Hvis ytelse ikke er penger, må man ta utgangspunkt i omsetningsverdien.

Det er unntak for alle avtaler av lav verdi, det vil si hvor «selskapets ytelser på tidspunktet for inngåelse av avtalen, har en virkelig verdi som utgjør mindre enn kr. 100.000». Man behøver ikke å følge saksbehandlingsreglene i disse tilfellene.

Det er blant annet unntak for avtaler som inngås «som ledd i selskapets vanlige virksomhet og som er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper». Det må vurderes konkrete for å se om avtalen ligger innenfor selskapets kjerneformål, eller er en type avtale alle selskaper må inngå, og om vilkårene er markedsmessige.

Hva er saksbehandlingsreglene ?

Avtalen skal godkjennes av styret i selskapet så raskt som mulig etter avtaleinngåelse.

Styret skal utarbeide en redegjørelse og erklæring med en nærmere begrunnelse for hvorfor det er i selskapets interesse å inngå avtalen. Det må værer rimelig samsvar mellom verdien av  vederlaget selskapet skal yte og verdien av vederlaget selskapet skal motta. Videre må kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet  være oppfylt for selskapet etter gjennomføring av avtalen. Jfr aksjeloven § 3-5 og § 3-6.

Redegjørelsen skal bekreftes av selskapets revisor og skal – sammen med erklæringen – uten opphold sendes til alle aksjonærer og til Foretaksregisteret. Foretaksregisteret vil ikke bli publisere avtalen, men gir kun et varsel om en avtale etter aksjeloven § 3-8. Innsyn i redegjørelsen og erklæringen krever særskilt søknad.

Hva skjer hvis på saksbehandlingsreglene ikke følges ?

Brudd på formkravene i akjseloven § 3-8 kan medføre ugyldighet og at avtalens ytelser skal tilbakeføres, Det kan by på store utfordringer spesielt når ugyldighet påberopes lenge etter at avtalen er oppfylt.

Ugyldighet forutsetter at medkontrahenten ikke var i aktsom god tro. d.v.s.at det må det bevises at avtalemotparten «forsto eller burde ha forstått at styret ikke har godkjent avtalen». Etter rettspraksis er det bare manglende styregodkjenning som kan føre til ugyldighet, ikke brudd på  andre formkravene.

I tvilstilfellene bør derfor styret behandle avtalen og dokumenteres i en protokoll.

Det er selskapet selv, eller selskapets konkursbo i egenskap av selskapets suksessor, som kan påberope ugyldighet etter aksjeloven sl. § 3-8, ikke aksjonærer, kreditorer eller andre avtaleparter.

En ugyldighetsinnsigelse vil ikke forelde, men krav om tilbakeføring av overleverte kan foreldes. En avtalepart bør derfor følge opp at avtalen  saksbehandlingsreglene er fulgt.

Manglende overholdelse av regelen kan også medføre styreansvar, jfr aksjeloven § 17-1,  forutsetter at det foreligger økonomisk tap, ansvarsgrunnlag (forsett eller uaktsomhet) og årsakssammenheng.

Hva bør gjøres før et selskap skal selges ?

Ved due diligence ved kjøp av eiendomsselskap, hvor det viktigsteaktive er eiendommen, ser vi stadig at det er brudd på reglene. Det anbefales derfor å gjennomgå selskapets avtaler for å vurdere behov for godkjenning etter aksjeloven § 3-8.

Vi bistår flere klienter med dette.