Hvem bestemmer i et aksjeselskap?

Et aksjeselskap har aksjonærer, generalforsamling, styre og i de fleste tilfeller en daglig leder. Hvem bestemmer i et aksjeselskap?

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er etter aksjeloven § 5-1 den øverste myndigheten i et aksjeselskap. De virkelig store avgjørelsene tar altså generalforsamlingen. Det gjelder for eksempel beslutning om utbytte, fisjon, fusjon osv. Dessuten er det generalforsamlingen som velger styret. Hvis generalforsamlingen ikke er fornøyd med styret, kan man altså velge nye styremedlemmer.

Det er aksjonærene som blir kalt inn til generalforsamling. De kan møte selv eller ved en fullmakt. Hver aksje gir én stemme, og de fleste avgjørelser tar generalforsamlingen med det som kalles simpelt flertall. 51% av stemmene er altså tilstrekkelig til å ta de fleste avgjørelser. Slikt flertall gir for eksempel kontroll på hvem som skal sitte i styret med mindre noe annet er bestemt i vedtekter eller aksjonæravtale.

Styret

Styrets oppgave er å sørge for forvaltning av aksjeselskapet. Det følger av aksjeloven § 6-12. Styret vedtar planer, budsjett og retningslinjer. Styret har en rekke plikter. Noe av det viktigste er å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling. En forutsetning for slik styring, er at forsvarlig regnskapsføring og rapportering er på plass. Styret kan i den forbindelse gi retningslinjer til den daglige ledelse.

Daglig leder

Dersom aksjeselskapet ikke har en daglig leder, er det styret som står for den daglige ledelse. En daglig leder kan alltid instrueres av styret, men i det daglige vil han eller hun normalt ha fullmakter til å treffe løpende avgjørelser. Daglig leder har plikt til å rapportere til styret om selskapets økonomiske stilling og andre forhold av betydning for forvaltningen av selskapet. Daglig leders rolle defineres nærmere i aksjeloven § 6-14.  

Hvem bestemmer i et aksjeselskap?

Svaret er altså at et aksjeselskap har ledelse på flere nivåer, der generalforsamlingen er den øverste myndigheten. Styret forvalter selskapet, og daglig leder har fullmakter til nettopp den daglige ledelse.

 

Audun Lillestølen, Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med forretningsjus i mer enn 20 år.