Hvordan kan et krav få midlertidig sikring?

Har du eller virksomheten din et krav, og du ser at skyldneren er i ferd med å snike seg unna sin forpliktelse? Her kan du lære hvordan du kan få midlertidig sikring av kravet ditt ved arrest eller midlertidig forføyning. Reglene finner du i tvisteloven.

Hva er arrest og midlertidig forføyning?

Hvis du har et pengekrav, kan det midlertidig sikres ved en arrest. Da sperres skyldnerens penger. Det kan sperres på bankkonti, men også i andre verdier som fast eiendom, aksjer osv.

Har du et annet krav enn et pengekrav kan det sikres ved midlertidig førføyning. Et slikt annet krav kan for eksempel være at du vil hindre utgivelse av en bok, hindre felling av trær eller at du vil overta rådigheten over en verdigjenstand. Hvordan sikringen blir gjennomført kommer an på hva som skal sikres.

Når er det mulig å få midlertidig sikring?

For det første må du altså kunne sannsynliggjøre et krav. Det andre hovedvilkåret er at du kan sannsynliggjøre en sikringsgrunn. En sikringsgrunn er at du trenger å sikre kravet midlertidig, ellers vil du miste muligheten til å få det du har krav på.

Det er ikke tilstrekkelig som sikringsgrunn at skyldneren har dårlig råd. Du må kunne dokumentere at det er noe ved skyldnerens handlemåte som gjør at det er grunn til å frykte for at du vil miste kravet ditt. Et typisk eksempel er at skyldneren er i ferd med å overføre verdier til utlandet, eller til ektefellen ved ektepakt. Gjelder det felling av trær, kan sikringsgrunnen være at store hogstmaskiner er på plass på eiendommen. Er skogen først hugget, hjelper det lite å få dom for at den annen part ikke hadde rett til å felle den. Da kan en midlertidig forføyning hjelpe deg.

Hvordan får man midlertidig sikring?

Begjæring om arrest eller begjæring om midlertidig forføyning sendes til din lokale tingrett. Haster det veldig kan det være mulig å få en kjennelse for midlertidig sikring uten muntlig behandling og uten at motparten har blitt hørt. For å få det til, må du legge ved tilstrekkelig dokumentasjon for at du har et krav og for at du har en sikringsgrunn.

Trenger du advokat?

Reglene for midlertidig sikring er nokså kompliserte, og det finnes flere juridiske spissfindigheter du må passe på. En advokat med erfaring innenfor dette, vil raskt kunne gi deg råd om det finnes mulighet til å få til midlertidig sikring, og selve begjæringen trenger heller ikke å være omfattende så lenge du presenterer aktuelle bevis på en ryddig måte.

Audun Lillestølen

Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med alminnelig forretningsjus i mer enn 20 år.