Krav og frister til årsregnskap

Alle selskaper skal årlig sende inn et årsregnskap til foretaksregisteret i Brønnøysund.

Vi skal i det følgende se litt nærmere på reglene  for når de skal sendes inn og for de forskjellige kravene som skal innfris i de forskjellige selskapsformene.

Hva gjelder generelt for alle selskaper?

Det følger av regnskapsloven § 3-1  at årsregnskapet m.v. skal fastsettes senest innen seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Regnskapene skal normalt følge kalenderåret, men for noen selskaper er det adgang til såkalt avvikende regnskapsår (Dette behandles ikke i denne artikkelen).

For de fleste selskaper innebærer dette at årsregnskap og årsberetning må på plass før 30. juni.

Hva er årsberetning og når kreves det?

Årsberetning er en redegjørelse fra  styret, som skal fortelle noe mer om selskapets drift, enn det man kan lese ut av tallene.

Styret skal også ta med eventuelle hendelser som kan ha skjedd etter nyttår frem til beretningen blir datert, se regnskapsloven §3-3a.

Små foretak er ikke pliktige til å utarbeide årsberetning, men kan på frivillig basis velge å utarbeide dette.

Hvem skal godkjenne regnskapene og når?

For aksjeselskaper (AS) skjer godkjennelsen av årsregnskap m.v. skje på den ordinære generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 5-5.

For ANS og DA, gjelder der samme fristene, hvor også deltakerne har et eget ansvar for å sørge for at regnskapet blir utarbeidet, jf. selskapsloven §2-23.

Deltakerne vil også av en egen interesse, da tallene skal med i den enkelte deltakers selvangivelse.

Det er kort frist for kommandittselskap, der skal årsregnskap m.v. godkjennes av selskapsmøtet, fire måneder etter utløpet av regnskapsåret. jf. selskapsloven §3-14.

Skal det revideres?

I utgangspunktet skal regnskapene revideres jfr regnskapsloven §2-1. Det kan vedtekt bestemmes for mindre selskaper at regnskapene ikke skal revideres.

Når skal det sendes inn ?

Fristen for å sende inn til Regnskapsregisteret er innen en måned etter at det ble vedtatt, jf. regnskapsloven §8-2.

Noen selskap av forskjellige grunner ønsker å sende det inn så sent som mulig, for at andre ikke skal se tallene for tidlig. Det er viktig å samkjøre det med vedtaksdatoen.

Hva skjer hvis man sender det inn for sent ?

Hvis det ikke er gjort innen 1. august 2018 vil man bli ilagt forsinkelsesgebyr i inntil 26 uker.

Regnskapet må  sendt inn innen seks måneder etter 1. august, hvis ikke kan tingretten oppløse selskapet.

Når Regnskapsregisteret har mottatt og godkjent det innsendte årsregnskapet, vil den regnskapspliktige få melding om dette.

Hvem er ansvarlig for gebyret?

Det er selskapet som er ansvarlig, men hvis det ikke blir betalt vil styremedlemmene bli solidarisk ansvarlig jfr regnskapsloven §8-2 .