Om selskapsstyring- Corporate Governance

Hva er selskapsstyring?

Dette dreier seg om å etablere fornuftige retningslinjer som skal hjelpe eiere, styret og ledelsen til å forvalte og utvikle selskapets ressurser på best mulig måte.

God foretaksstyring innebærer at eierne i samspill med styret og ledelsen sikrer at selskapet styres på en god og effektiv måte. Det er en utbredt oppfatning at en god og effektiv selskapsstyring vil kunne gi økt lønnsomhet.

Det stilles stadig større krav til virksomhetsstyring i både privat og offentlig sektor, som følge av strengere regelverk, raskere endringstakt og ikke minst økt behov for styring, kontroll og oppfølging internt. Det har blitt vanskeligere å ta de riktige beslutningene på rett tidspunkt, og konsekvensene av feil beslutninger har blitt større. Inngående kunnskap om og forståelse av risiko og usikkerhet har blitt stadig mer aktualisert på alle nivåer i virksomhetene. For at virksomhetsstyringen skal bli effektiv, må den følge opp både måloppnåelse og usikkerhet på en strukturert og hensiktsmessig måte fra strategi til operativ drift.

Utviklingen innen corporate governance i Norge har i stor grad vært påvirket av den internasjonale utviklingen. Sentrale prinsipper for corporate governance har i løpet av de siste 10-15 år blitt kodifisert gjennom NUES (Norsk Utvalg for Eierledelse og Styring), seneste versjon er fra 17. oktober 2018, og lovfestet gjennom endringer i selskaps- og regnskapslovgivning. Eksempler på dette er innføring av krav til revisjonsutvalg, redegjørelse for foretaksstyring og redegjørelse om samfunnsansvar.

Hvilke lover og regler gjelder?

Selskapsstyring i norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper er hovedsakelig styrt av regler i aksjeloven og allmennaksjeloven. Lovene inneholder grunnleggende regler om selskapenes organisering, slik som hvilke organer som skal eksistere, hvilke oppgaver de ulike organene skal ha og hvilket ansvar deltakerne i de ulike organene sitter med. Det er styrets ansvar å prioritere de områdene som er mest vesentlige, og fastsette prinsipper,retningslinjer og mål som skal integreres i virksomheten.

I tillegg til de krav som direkte fremkommer av lovgivningen, vil det også være retningslinjer som beskriver verdier, etiske retningslinjer og rammer for virksomheten.

Aksjeselskapsretten pålegger styret et tilsynsansvar for selskapets risikostyring og internkontroll. Dette anses å være blant styrets kjerneoppgaver. Dette vil kunne være tiltak som tilrettelegger for en målrettet og effektiv virksomhet og samtidig som det sikrer en god kvalitet på intern og ekstern rapportering samt tiltak som bidrar til at selskapet opererer i samsvar med relevant lovgivning og interne retningslinjer. I følge den norske anbefalingen fremgår at internkontrollen også bør omfatte selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Vårt firma bistår gjerne vedrørende problemstillinger knyttet til corporate governance.