Salg av aksjer eller virksomhet?

 • Hva inkluderes normalt ved virks.overdragelse?
 • Mva.fritak for selgende selskap
 • Ansatte – krav på å beholde stillingen / fortrinnsrett til ny stilling
 • Skattemessige forhold – kan skyve på skatten ved virks.salg, må skatte av gevinsten ved salg av aksjer dersom aksjene ikke var eid av holding
 • Alternativene sett fra kjøpers ståsted

Innledning

I artikkelen nedenfor har jeg for enkelhets skyld lagt inn noen forutsetninger som vil gjelde med mindre noe annet fremgår:

 • Selskapsformen som behandles er aksjeselskap
 • Ved salg av aksjer er det samtlige aksjer i selskapet som selges
 • Ved overdragelse av virksomheten er det hele virksomheten som selges
 • For begge salgsformer er selskapets eier en enkeltstående, fysisk person

Mange som eier sitt eget foretak vil på et eller annet tidspunkt vurdere om de skal selge seg ut helt eller delvis – for å skaffe midler til andre investeringer, for å pensjonere seg, fordi man er blitt syk – grunnene kan være mange.

Som eier står du da overfor et viktig valg: skal du selge aksjene i selskapet ditt eller skal du selge virksomheten? Hva du velger kan få stor betydning for prisen du oppnår, beskatning av salgssummen, salgsprosessen, mv.

Nærmere om aksjesalg og virksomhetsoverdragelse

Den salgsformen som er enklest å forholde seg til er aksjesalg. Det betyr at du selger aksjene i selskapet ditt for en avtalt sum, mao. at du overdrar hele selskapet. Eierskiftet får i utgangspunktet ingen betydning for driften i selskapet; alle avtaler fortsetter å løpe som før, kundene skal betale inn til samme bankkonto som tidligere, banklån og annen finansiering løper videre, driften fortsetter fra de samme lokaler, osv.

Merk deg imidlertid at enkelte avtaler kan ha en særskilt eierskifteklausul, som kan innebære alt fra at avtalen automatisk bortfaller dersom X % eller mer av selskapets aksjer skifter eier, til at avtalen løper videre som før forutsatt at kontraktsmotparten godkjenner den nye eieren av selskapet. Dette er særlig vanlig i husleieavtaler, så det er viktig å sjekke leieavtalen før en aksjesalgsavtale inngås.

Selgeren i disse tilfeller er deg som aksjonær. (Selger kan selvfølgelig også være et holdingselskap du eier eller et foretak som inngår i en større konsernmodell.)

Selger du aksjene er dette et «endelig farvel» til selskapet ditt, med mindre kjøper skulle fremsette reklamasjonskrav i etterkant.

Velger du i stedet å selge virksomheten betyr dette at du overdrar «innmaten» i selskapet ditt, mens du selv blir sittende med aksjene. Du blir i utgangspunktet dermed sittende igjen med et tomt aksjeselskap uten aktiv drift, med mindre du velger å starte opp annen virksomhet i selskapet.

Selger vil her være selskapet selv, og ikke aksjonæren.

Virksomhetsoverdragelser har et mer variert innhold en aksjesalg. Ikke sjelden avtaler partene at enkelte elementer i virksomheten beholdes av det selgende selskapet, f.eks. kundefordringer opptjent frem til overdragelsestidspunktet.

En vesentlig forskjell fra aksjesalg er at ved en virksomhetsoverdragelse så må den nye eieren innhente samtykke fra kontraktsmotpartene dersom selskapets løpende kontrakter skal kunne overføres til en ny eier. Årsaken er at med mindre noe annet er avtalt kan ikke en avtalepart overdra sine rettigheter og forpliktelser iht avtalen til andre uten kontraktsmotpartens samtykke.

Dersom det er knyttet forretningskritiske kontrakter til virksomheten vil det derfor være klokt å forhåndsavklare med de aktuelle kontraktsmotpartene om de vil samtykke til at kjøper overtar som medkontrahent.

Merk deg at selv om selskapet normalt plikter å beregne merverdiavgift ved salg av varer og tjeneste slår en unntaksbestemmelse i merverdiavgiftsloven inn og bestemmer at ved et samlet salg av hele eller bestemte deler av virksomheten er man fritatt fra å beregne mva.

Forholdet til de ansatte

Selger du aksjene dine fortsetter selskapet som vi har påvist akkurat som før. Det innebærer bl.a. at de ansatte fortsetter i sine stillinger som før, de berøres i utgangspunktet ikke av eierskiftet i selskapet.

Dette krever ingen lovhjemmel, men følger av at partene i arbeidsavtalen – selskapet som arbeidsgiver og arbeidstaker – forblir uendret.

Ved en virksomhetsoverdragelse får de ansatte i det overdragende selskapet derimot en ny arbeidsgiver å forholde deg til. Med bakgrunn i EØS avtalen har vi imidlertid måttet adoptere EUs regler på området, som fastslår at ved en reell virksomhetsoverdragelse følger alle de ansatte med på de samme arbeidsvilkår. Det er ikke tillatt å si opp noen som en direkte følge av virksomhetsoverdragelsen. Reglene er nedfelt i arbeidsmiljølovens kap. 16, som er basert på EU- regler.

Ingen regler uten unntak, så også her. Jeg nevner et par ting som kan ha en viss betydning, nemlig at ny eier ikke er forpliktet til å fortsette i overdragene selskap tariffavtale, men kan forutsette at de nye ansatte tiltrer det overtakende selskapets gjeldende tariffavtale.
Det samme gjelder frivillig avtale om pensjonssparing, her kan det overtakende selskap kreve at det utstedes fripoliser for den sparingen som er gjort gjennom det overdragende selskapets avtale, og så må arbeidstakerne  velge om man vil bli del av det overtakende selskaps pensjonsavtale.

Skattemessige konsekvenser

Skattemessig vil det kunne gi svært ulike konsekvenser ettersom hvilken modell man velger.

De skatte- og avgiftsmessige virkningene av aksjesalg kontra virksomhetsoverdragelse kan være kompliserte, og det må gjøres en grundig og konkret undersøkelse av hvert enkelt tilfelle for seg.

Helt generelt nevnes følgende momenter:

 • Selges aksjer skal det skje en beregningen av den gevinsten eller det tapet selger oppnår. Ved beregningen skal aksjenes inngangsverdi -kjøpesummen – trekkes fra i utgangsverdien – salgssummen, og nettobeløpet utgjør enten gevinst eller tap.
  En gevinst beskattes med ca 31,68 %. Da er det gjort fradrag for det såkalte skjermingsfradraget. Dette er et terskelfradrag som gjøres ved alle gevinstberegninger, og som staten har fastsatt for å begrense den relative beskatningen særlig for småsparere.
 • Det er pr. i dag ikke merverdiavgift på salg av aksjer, slik at selgende aksjonær ikke trenger å tenke på dette.
 • Er det derimot virksomheten som selges så blir bildet mer komplisert. For det selgende selskap må det føres en gevinst- og tapskonto for alle større eiendeler, f.eks. biler, fast eiendom, større produksjonsmidler, entreprenørmaskiner, etc. elger og kjøper må så i fellesskap fordele salgssummen på disse respektive postene. Ut fra dette må det så beregnes en evt. gevinst, som blir skattepliktig på selskapets hånd.

I denne forbindelse gjelder det å huske at dersom det dreier seg om store verdier som er blitt nedskrevet i balansen over flere år, vil et salg til virkelig verdi synliggjøre at eiendelen har en betydelig merverdi, som igjen leder til høy beskatning. Tenk f.eks. på en verdifull tomt som selskapet har eid i mange år, og som er kraftig nedskrevet. Tas denne ut for salg vil det kunne vise seg at markedsverdien er mange ganger så høy

 • Dersom Selskapet blir sittende med noen av virksomheten selv og driver aktivt videre, oppstår det gjerne en del praktiske problemer forhold til kreditorer som blander sammen
  nytt og gammelt firma mht. bestillinger, betalinger, etc.
 • I tillegg kommer det en del spørsmål om hvordan man tilrettelegger det enkelte salget på en «skattesmart» måte, mao. at man benytter gjeldende regler på en klok måte og dermed unngår å betale mer skatt og avgift enn man trenger.
 • De fleste kjøpere gjennomfører i dag en såkalt Due diligence undersøkelse av et selskap man vurderer å kjøpe. Mange grunner taler også for at selger bør gjennomføre en slik «helsesjekk» av eget selskap før det legges ut i markedet.

Oppsummering

Som man ser er det flere forhold det er viktig å ha kontroll på, uavhengig av om man selger aksjer eller virksomhet. Med mindre man er meget vant til å lede slike prosesser selv, og har dyp innsikt i den aktuelle jusen, vil jeg definitivt anbefale å kontakte en erfaren advokat på området. Vi har den nødvendige kunnskap, ekspertise og bemanning til å kunne bistå i både små og store, nasjonale og internasjonale prosesser. Tak kontakt om du ønsker å høre mer om hva vi kan bistå deg med!