Styremedlemmers plikter og ansvar

Det kan ofte være hyggelig å bli spurt om man vil være styremedlem i et selskap, forening eller lignende, men det er viktig å huske at dette også innebærer en risiko.

 

Hvorfor kan man komme i ansvar?

Styrets medlemmer har en rekke plikter, og brudd på disse kan medføre at en kommer i et ansvar. Dette kan være er lovbestemmelser for eksempel:

–       Aksjeloven §17-1

–       Selskapsloven

Det kan også følge av det ulovfestede erstatningsansvaret som følger av rettspraksis.

Hvem kan kreve erstatning?

De som får et økonomisk tap vil kunne kreve erstatning. Dette gjelder selskapets eiere, selskapets kreditorer og andre kontraktsparter. Risikoen reduseres ved å kjenne til, og være bevisst, sine plikter som styremedlem.

Hvorfor kan man bli ansvarlig?

Det å sitte i et styre medfører en rekke plikter, og hvis disse blir brutt enten ved at man tar en feil beslutning eller ikke gjør noe, kan det medføre ansvar. Det forutsetter dog at styremedlemmet kan bebreides for det som er gjort og at det har medført et økonomisk tap.

Videre kreves det at det er en årsakssammenheng mellom tapet og det som er gjort/ikke gjort. Det at et styremedlem ikke kjenner til plikten er ingen unnskyldning. Det forutsettes man gjør seg kjent med reglene.

Hvilke plikter er det snakk om?

Styret har en forvaltning- og tilsynsrolle for selskapets drift. Dette betyr at man må sikre at selskapet har en egenkapital og likviditet (senere økonomi) til å dekke løpende kostnader. Dette vurdert ut fra hva som er forsvarlig sett i sammenheng med risikoen ved, og omfanget av selskapets virksomhet.

Styremedlemmer må holde seg løpende orientert om selskapets økonomi, og risikoen ved selskapets virksomhet. I tilfelle økonomien er dårlig eller uforsvarlig, må styret sette i gang tiltak jfr eksempel aksjeloven §3-5. Hvis tiltakene gjør at ting ikke ser bedre ut, har styret plikt til å begjære oppbud (selskapet slått konkurs). Dette ansvaret hviler på det enkelte medlem, selv om selskapet søker råd hos regnskapsfører, revisor m.v.

Hvordan unngå ansvar?

Det er viktig å dokumentere styrets vurderinger og hva de bygger på, det må derfor avholdes styremøter hvor det lages gode protokoller. Dette er spesielt viktig hvis ting går dårlig eller det skal gjøres en større investering. Styrets medlemmer kan for eksempel bli ansvarlig hvis de inngår en leieavtale for større lokaler, hvis man burde sett at en ikke ville greie å betale den nye leien.

Styremøter

Styret og spesielt styreleder må påse at det holdes løpende styremøter. Styremøte må tas ved behov, som ofte kan være hvis selskapets økonomi er dårlig eller det skal tas større beslutninger.

Det er viktig å skrive referat, som viser hva som ble diskutert og vedtaket ( beslutningen). Hvis noen er imot et vedtak er det viktig å få det inn i protokollen, noe som  kan være redningen hvis noen senere krever erstatning  p.v.a. beslutningen.

Langseth advokatfirma bistår både styremedlemmer og kreditorer som mener styret har gjort noe galt. Ta kontakt om du har spørsmål om dette.