Underskrift av avtaler

Må avtaler underskrives ?

Utgangspunktet er at muntlige avtaler er bindene slik at et underskrevet dokument  ikke er avgjørende , se avtaleloven.

Bevismessig er likevel viktig at avtale skrives og underskrives, dette slik at man har en bekreftelse på hva som er avtalt. Det skriftlig er en beskrivelse av hva som ble avtalt og da kalt kontrakten.

Når er det inngått en avtale ?

Avtalebinding  oppstår når partene er enig og kan oppstå før underskrift hvis de vesentligste forhold er avklart.

Partene kan bli bundet gjennom muntlige forhandlinger eller i sammenheng med at avtaleteksten er utformet, hvis partene har gått langt i å signalisere at en er enig og en av partene innretter seg som om avtalen er inngått og dette er synbart for den andre parten.

Det er likevel normalt, spesielt i næringsforhold, en forutsetning for at avtaler er inngått at det er underskrevet en kontrakt. Det kan også i noen tilfeller være krav om at avtalen er godkjent av styret

Hvordan skal underskriften skje?

Det er ingen spesielle formkrav eller krav til hvordan underskrift skal gjennomføres. Partene trenger ikke å være samlet, slik at underskriving skjer samtidig

Det heller ikke nødvendig at det finnes originaler. Utviklingen er at underskrifter kan skje digitalt  og normalt er skannede også bindende. Større avtaler som eiendomssalg bør underskrives digitalt og  bekreftes med bank-id.

Hvem skal underskrive?

Avtaler mellom private skal under skrives av partene i avtalen.

 I selskaps sammenheng  er det noen andre regler og det skilles mellom «rett» og «legitimasjon».

En ansatts rett/kompetanse er den fullmakt vedkommende har til å representere selskapet etter sin stilling, men retten kan være begrenset eller utvidet .

Det anbefales at partene i en kontrakt baserer seg på hvem som er signaturberettiget jfr firmaattest,  eventuelt i kombinasjon med en skriftlig fullmakt.

Det er viktig å huske at en signaturberettiget ikke kan gi retten videre, det forutsetter godkjennelse av styret. i 

Hva hvis det er underskrevet av feil person?

En avtale  er ikke bindende dersom den som underskriver har gått utenfor sine instrukser, og avtaleparten «forsto eller burde forstått» dette.

Partene kan likevel være bundet hvis den annen part var i  «aktsom god tro».  Dette må avklares nærmere i det enkelte tilfelle.

Det kan noen ganger være lurt å avklare om kjøpekontrakten er godkjent av styret.

 Hva er prokura?

Prokura loven  gir en person fullmakt til å representere selskapet i alt som hører til den daglige driften, med få unntak.

Prokura gir ikke fullmakt til å  underskrive mer forpliktene avtaler som leiekontrakter eller salg som faller utenfor selskapets formål.

For å være på den sikre siden bør alle «tunge» avtaler underskrives av de som har signatur for selskapet.