Yrkesskade ved trafikkulykke

  • SKREVET AV:


Lovgiver har bestemt at personer påført skader etter trafikkulykker, og personer påført skader etter arbeidsulykker skal ha særlig økonomisk beskyttelse gjennom lovpålagte forsikringsordninger. Alle bileiere er lovpålagt å tegne en bilansvarsforsikring. Alle arbeidsgivere er lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring. Bilansvarsforsikringen reguleres av bilansvarsloven (BAL). Yrkesskadeforsikringen reguleres av yrkesskadeforsikringsloven (YFL) og beskytter de ansatte i en virksomhet. For de tilfeller at arbeidsulykken skjer ved en trafikkulykke vil skadelidtes økonomiske trygghet med andre ord kunne sikres gjennom to forsikringsordninger.

Bilansvarsloven

Forsikringsselskapet er ansvarlig for personskade som motorvogn gjør uavhengig av skyld. Dette er det vi kaller et objektivt erstatningsansvar.

All personskade er dekket i loven og det er hvert å merke seg at ansvaret omhandler både fysiske som psykiske skadefølger.

I BAL § 6 er det gjort en henvisning til skadeserstatningsloven (SKL), noe som betyr at det er den alminnelige erstatningsrett som regulerer erstatningsansvaret, og det forteller oss at alle de klassiske tapspostene er dekket av bilansvaret. Tapsberegningen gjøres konkret.

Yrkesskadeforsikringsloven

Forsikringsselskapet er ansvarlig for personskade ved arbeidsulykke uavhengig av skyld. En trafikkulykke vil i alminnelighet kvalifisere til betegnelsen arbeidsulykke. Som under BAL opererer YFL således med et objektivt erstatningsansvar.

All personskade er dekket slik som under BAL.

Yrkesskadeforsikringen omhandler de samme tapsposter som bilansvaret, jf. YFL § 12, foruten oppreisningsansvaret som bare er dekket av bilansvaret. I YFL er det gjort en henvisning til SKL § i YFL § 13, og man kan da få et inntrykk av at erstatningsoppgjøret beregnes likt etter YFL og BAL. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at for tapspostene menerstatning, fremtidig inntektstap (grunnerstatning) og fremtidige utgifter så gjelder det særlige beregningsregler under YFL.

Forskjellen

Forskjellen i ansvarsgrunnlagene ligger således i beregningen av det fremtidige inntektstapet og de fremtidige utgiftene, samt menerstatning. Det er videre slik at tapsposten oppreisning ikke er omfattet av yrkesskadeforsikringen i det hele.

Skal man vite hvilken forsikringsordning man skal søke dekning gjennom er det viktig at man søker kyndig bistand og representasjon. Det er videre slik at det kan være forskjellige forsikringsselskaper som administrerer de forskjellige

forsikringsordningene og det kan da oppstå vanskeligheter i anledning bare det å finne ut hvilket forsikringsselskap som er riktig kravsadressat.

Samordningsbestemmelsen

Som følge av de noe forskjellige erstatningsberegningsreglene, jf. over, vil det kunne få stor betydning at erstatningsansvarets rekkevidde vurderes i forhold til både BAL og YFL. Man kan ikke kreve utbetaling under både BAL og YFL, jf. YFL § 8. Skadelidte må således velge den forsikringsordning som totalt sett gir best dekning. Dette vil kunne variere fra sak til sak og må bygge på en konkret sammenligning av tapsberegningene i den enkelte sak.