Erstatning etter påkjørsel

  • SKREVET AV:


Alle motorvogner er omfattet av obligatorisk ansvarsforsikring, og skade som motorvogn «gjer» skal erstattes av denne forsikringen, se bilansvarslova (bal.).

§ 4. Erstatning etter påkjørsel er aktuelt enten man blir påkjørt som gående, syklende eller kjørende. Erstatningen gjelder også uavhengig om man blir påkjørt av en personbil, lastebil eller motorsykkel.

Trafikkforsikringsselskapet er ansvarlig for skader på objektivt ansvar, som vil si at ansvaret gjelder uavhengig av skyldgraden til den påkjørende motorvognen. Erstatningskrav etter påkjørsel skal derfor meldes til forsikringsselskapet.

Personskade

Ved påkjørsel er det sjeldent tvil om det er motorvognen som er årsaken til skaden da denne var kjørende da påkjørselen inntraff.

Erstatning etter påkjørsel omfatter blant annet personskader. Trafikkforsikringsselskapet er ansvarlig både for utenforstående som blir påkjørt og føreren av motorvognen.

Motorvognforsikringen skal i utgangspunktet dekke hele det økonomiske tapet som blir påført den skadede.  Erstatning etter påkjørsel reguleres av skadeerstatningsloven (skl.) kapittel 3.

Det er i utgangspunktet kun det økonomiske tapet som kan erstattes, men det ytes også erstatning for tapt livsutfoldelse (menerstatning). Som økonomisk tap regnes inntektstap, ekstrautgifter og hjemmearbeidstap. Hvis bilisten har opptrådt grovt uaktsomt kan det også bli aktuelt å kreve oppreisningserstatning direkte fra ham eller henne.

Det er kun det tapet som står i sammenheng med skaden du ble påført ved påkjørselen som skal erstattes, og det klare utgangspunkt er at det skal ytes full erstatning. Økonomisk skal du stilles som om skaden etter påkjørselen ikke hadde inntruffet.

For personskade er det ingen grense for hvor stort erstatningskravet kan være.

Avkortning av erstatning

Hvis skadede anses å ha medvirket til påkjørselen vil det føre til at erstatningen settes ned, eller i noen tilfeller faller helt bort.

Medvirkning vil det for eksempel være hvis en fotgjenger går over veien på rødt lys eller en syklist er hensynsløs i trafikken.

Tingskade

Erstatning etter påkjørsel for tingskade er begrenset til maksimalt kr 10 000 000, se bal. § 9.

Det er kun de gjenstander som ikke naturlig forbindes med bilen som kan erstattes, og eventuelt skade på annen bil.

Bagasje og personlig eiendeler som befinner seg i bilen erstattes med mindre det er gjort uttrykkelig unntak i loven. Klær man har på seg skal i utgangspunktet erstattes.

Tilleggsforsikring

Hvis det er tegnet kaskoforsikring vil erstatning fra trafikkforsikringsselskapet være noe utvidet, og man må da se hva som fremgår av forsikringsvilkårene.

Eventuelle tingskader som ikke er dekningsberettiget av den obligatoriske ansvarsforsikringen kan likevel være dekket av andre forsikringer som følger tingen.

For personskader kan det også være private uføreforsikringer eller liknende som kan benyttes der personskaden er så stor at den skadede faller utenfor arbeid.