Hvor mye i voldsoffererstatning?

Når voldsoffererstatning skal beregnes, foretar Kontoret for voldsoffererstatning en konkret vurdering av hver enkelt sak.

Hvor mye du får i dekning, varierer derfor med hvor stort tap du har og hvilke erstatningsposter du har søkt dekning for.

Kommer voldsoffererstatningen i tillegg til andre ytelser?

Du skal først søke dekning for ditt økonomiske tap hos aktuelle forsikringsselskap og NAV. Det betyr at dersom du ikke får dekket utgiftene dine til for eksempel legehjelp og transport gjennom NAV, Pasientreiser, forsikringsselskap eller andre, kan du få dekket det øvrige av voldsoffererstatningen.

Det er viktig at du tar vare på alle kvitteringer og øvrig dokumentasjon av utgiftene dine. Dette er fordi du må sannsynliggjøre tapet ditt, og det er lettere dersom du har den aktuelle dokumentasjonen. I tilfeller der du ikke har kvitteringer, som ved tap av klær og lignende ved voldshandlingen, settes det opp en antatt pris. Du gjør da et kostnadsoverslag.

Hvilke erstatningsposter?

Det vil altså variere hvilke erstatningsposter som er relevante, avhengig av hvilket tap som foreligger. Du kan ha krav på dekning både av påførte og fremtidige inntektstap, samt påførte og fremtidige utgifter som skyldes hendelsen.

Videre kan du ha krav på menerstatning, som er dekning for tapt livsutfoldelse. Dette gjelder dersom du er påført en medisinsk invaliditetsgrad på minst femten prosent. Denne fastsettelsen går på hvilken fysiske og psykiske funksjonsnedsettelse en slik skade normalt gir. Den medisinske invaliditeten fastsettes etter en tabell som Sosial- og helsedepartementet har utarbeidet.

Du kan også ha krav på såkalt oppreisningserstatning, som er en erstatningspost som refererer til tap av ikke-økonomisk art. Dette er erstatning for den tort og svie du er påført ved hendelsen.

Her vil den type hendelse du har vært utsatt for være retningsgivende for nivået på erstatningen, ettersom dette er nærmere fastlagt i domstolspraksis og i forvaltningen. Det vil variere med hvor omfattende plager du er påført og hvor alvorlig voldshandling du er blitt utsatt for. Det kan nevnes at ikke alle voldshandlinger man blir utsatt for gir grunnlag for oppreisningserstatning.

Klikk her for å lese mer om Kontoret for voldsoffererstatning