Hva er innskuddsfritak?

  • SKREVET AV:


I 2006 ble de fleste bedrifter pålagt å opprette pensjonsordninger for sine ansatte; Obligatorisk tjenestepensjon, omtalt som “OTP”.

Det er flere ulike pensjonsordninger arbeidsgiver kan ha som tilfredsstiller kravene til pensjonsordning. Det er viktig at du har en ordning som sikrer din alderspensjon dersom om du blir arbeidsufør.

Innskuddsfritak ved uførhet –  innskuddsordninger

Tjenestepensjonen skal arbeidsgiver betale, og den skal skal sikre deg alderspensjon. Innskuddspensjonen fungerer slik at at arbeidsgiver betaler inn et årlig pensjonsinnskudd. Dette basert på din lønn.Det er lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold som regulerer denne ordningen.

Men hva skjer med innbetalingen av det årlige pensjonsinnskuddet dersom du du blir arbeidsufør?

Etter innskuddspensjonsloven § 2-4, skal en slik innskuddspensjon inneholde en forsikring om innskuddsfritak. Denne forsikringen innebærer at forsikringsselskapet fortsetter å innbetale de avtalte pensjonsinnskudd dersom den forsikrede bli ufør. Altså blir pensjonsinnskuddene likevel betalt, selv om du blir arbeidsufør, og arbeidsgiver sluitter å betale inn til alderspensjonen.

Innbetalingen vil avhenge av graden av arbeidsuførhet.

Premiefritak ved uførhet – ytelsesbasert foretakspensjon

En annen måte å sikre alderspensjonen på, er ved en ytelsesbasert ordning. Det er lov om foretakspensjon som regulerer disse pensjonsordningene. Denne loven har tilsvarende krav til tegning av forsikring som skal tre inn å sikre betalingen av tjenestepensjonsordningen  – premien-  dersom arbeidstaker blir arbeidsufør.

Hvilke bedrifter må ha obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte?

Det er i de private bedriftene reglene fortrinnsvis gjelder, og så og si alle arbeidsgivere vil være omfattet så snart man ansetter noe uten eierinteresser i bedriften. Normalt er det krav til 75 5 stilling, men man kan ikke komme utenom ved å ansette flere i mindre deltidsstillinger. Lov om obligatorisk tjenestepensjon gjelder ikke de som har pensjonsordninger gjennom stat eller kommune, eller er omfattet av tariffavtaler med pensjonsordninger.

Private og kollektive pensjons- og uføreforsikringer, kritisk sykdom m.m.

Merk deg også at det ofte er bestemmelser om premiefritak dersom du har tegnet private forsikringer eller er omfattet av kollektive forsikringer gjennom fagforbund. Ved slike forsikringer inntrer gjerne retten til utbetalinger etter 12 måneders uførhet eller mer, Merk deg at rett til premiefritak ofte inntrer etter mye kortere tid med sykdom eller arbeidsuførhet.