Oppdragsgivers solidaransvar for lønnsforpliktelser

Etter allmenngjøringsloven § 13 kan en oppdragsgiver som har satt ut arbeid til en oppdragstaker (typisk underentreprenør) bli holdt solidarisk ansvarlig for lønnsforpliktelser til arbeidstakere som er ansatt i oppdragstakeren dersom disse ikke mottar lønn fra sin arbeidsgiver i forbindelse med oppdraget.

Ansvaret gjelder både ved utsetting av arbeid og ved innleie av arbeidstakere.

Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2010 og gjelder der en entreprenør eller leverandør har påtatt seg å utføre et oppdrag innenfor virkeområdet til en allmenngjøringsforskrift og der det benyttes en eller flere underleverandører/underentreprenører til å utføre deler av oppdraget. Bestemmelsen er særlig aktuell innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Hva kan oppdragsgivere holdes ansvarlige for?

Ansvaret omfatter forfalt lønn og overtidsgodtgjørelse etter allmenngjøringsforskrifter og feriepenger etter ferieloven som er opptjent i tilknytning til det aktuelle oppdraget.

Dersom de ansatte i sine arbeidsavtaler har avtalt en høyere lønn enn den minstelønnen som følger av allmenngjøringsforskriftene, vil oppdragsgiver kun være ansvarlig for minstelønnen.

Når er solidaritetsansvaret aktuelt?

Solidaransvaret inntrer nå lønnen har forfalt til betaling, men ikke blitt utbetalt. Utbetalingstidspunktet vil normalt fremgå av arbeidsavtalen.

Arbeidstakeren må sende et skriftlig krav til oppdragstakeren innen tre måneder etter at lønnen forfalt til betaling. Kravet må dokumenteres med for eksempel arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og kontoutskrifter.

Oppdragsgiver har en frist på tre uker til å betale. Før oppdragsgiver betaler lønnskravet bør det kontrolleres om arbeidsgiver/oppdragstaker har betalt lønnen i mellomtiden.

Arbeidstakeren står fritt til å fremme kravet mot hvem han vil dersom det er flere oppdragstakere. Han trenger ikke først å fremme krav mot sin egen arbeidsgiver. Arbeidstakeren kan likevel kun rette krav mot oppdragsgivere som er plassert over arbeidstakerens arbeidsgiver i kontraktskjeden.

Regress

Oppdragsgivere som innfrir lønnskrav kan kreve dette tilbakebetalt av oppdragstaker (arbeidsgiver).

I slike tilfeller kan det være aktuelt for oppdragsgiver å holde tilbake betaling til oppdragstaker for utført arbeid.

Dersom det er flere oppdragsgivere kan den oppdragsgiveren som innfrir kravet kreve regress hos de øvrige. Ofte er det inntatt en klausul i kontrakten om dette.

Solidaransvar og konkurs

Dersom arbeidsgiver går konkurs må de ansatte fremme sitt lønnskrav til konkursboet og den statlige lønnsgarantiordningen. Arbeidstakeren kan altså ikke velge om kravet skal rettes mot lønnsgarantiordningen eller en oppdragsgiver under solidaransvaret.

Dersom oppdragsgiver har betalt arbeidstakers lønnskrav som kunne vært krevd dekket under lønnsgarantiordningen, vil oppdragstakeren kunne tre inn i arbeidstakers krav mot konkursboet. Oppdragsgivere bør i slike tilfeller kontakte oppnevnt bostyrer.

Hva kan du som oppdragsgiver gjøre når du mottar et lønnskrav begrunnet i solidaransvaret?

Det bør først avklares med oppdragstaker om lønn er utbetalt eller ikke. Dersom oppdragstaker mener lønn er utbetalt, bør du motta dokumentasjon på lønnsutbetalingen.

Dersom arbeidstakeren ikke har mottatt lønn, bør oppdragstaker oppfordres til å utbetale lønn.

Det mottatte lønnskravet må kontrolleres. Er det fremlagt godkjente timelister og er det benyttet riktig timesats? Husk at det kun er minstelønnen som kan kreves dekket under solidaransvaret, og at det gjelder ulike timesatser for faglærte og ufaglærte og for ansatte under 18 år.

Hvis det er flere oppdragsgivere bør disse varsles om det mottatte kravet, slik at arbeidstakerne ikke mottar dobbel betaling tilfelle kravet er fremmet mot flere.

Daglig leders rolle

Alle selskap skal ha et styre, men greier seg uten daglig leder

I et alminnelig aksjeselskap er det opp til selskapets generalforsamling å bestemme om selskapet skal ha daglig leder. Det er med andre ord ikke påkrevet å ha daglig leder i et aksjeselskap. Dette i motsetning til i et allmennaksjeselskap (ASA) hvor det er obligatorisk med daglig leder.

Valget om å ha daglig leder eller ikke må sees i sammenheng med styrets plikt til å sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Typisk vil det være lite behov for en daglig leder i tilfeller hvor selskapet er oversiktlig og  kanskje bare har en aksjonær som også utgjør enestyret i selskapet.

Daglig leder tilsettes av styret om det ikke er bestemt i vedtektene at dette skal gjøres av generalforsamlingen.

Flere daglige ledere?

Aksjeloven åpner for at selskapet kan ha flere daglige ledere. Dette må i så fall bestemmes i vedtektene. Når det er flere daglige ledere kan de enten dele på ansvarsområdene eller de kan hver for seg ha den fulle funksjonen som daglig leder.

Daglig leder og samtidig styremedlem?

Det er ingen forbud mot å ha stillingen som daglig leder og samtidig  ha et styreverv, eventuelt være styreleder, på samme tid. Dette er svært vanlig for de mange små aksjeselskaper i landet. Det er heller ikke noe påbud om at daglig leder er styremedlem. Ofte er det slik at daglig leder deltar i styremøtene, men uten å være styremedlem.

Daglig leder eller administrerende direktør?

Aksjeloven bruker begrepet daglig leder. Det er imidlertid ingen ting som hindrer en å bruke den mer gammelmodige betegnelsen «administrerende direktør». Lovens bestemmelser om daglig leder gjelder for enhver som har oppdraget med å forestå selskapets ledelse, uansett hvilken tittel man bærer.

Har du spørsmål om daglig leders rolle og styrets rolle så vil advokatene i vår faggruppe for selskapsrett kunne bistå.