Menerstatning yrkesskade

Menerstatning er kompensasjon for tapt livsutfoldelse og er et ikke-økonomisk tap. Erstatningen er ment å gi skadelidte mulighet til å kjøpe opplevelser eller liknende, slik at livskvaliteten kan opprettholdes.

Menerstatning utmåles etter graden av medisinsk invaliditet, som angis i prosent.

Yrkesskadeforsikring

Det er en lovpålagt plikt for arbeidsgiver å tegne yrkesskadeforsikring, og det er forsikringsselskapet som behandler og utbetaler menerstatning ved yrkesskade.

Det følger av yrkesskadeforsikringsloven §§ 12 og 13, jf. skadeerstatningsloven § 3-2, at menerstatning utbetales hvis skaden er «varig», «betydelig» og «av medisinsk art».

Menerstatningen utbetales som et engangsbeløp.

Folketrygden – NAV

I tillegg til at arbeidsgivers forsikringsselskap utbetaler menerstatning, kan det fremmes krav om menerstatning ved yrkesskade til folketrygden. Erstatningen fra folketrygden kommer i tillegg til forsikringsselskapets erstatning.

Rett til menerstatning av folketrygden går frem av folketrygdloven § 13-17, også her er vilkårene at skaden må være «varig», «betydelig» og av «medisinsk art».

For å kunne få menerstatning fra folketrygden må den påførte skaden være godkjent som yrkesskade hos dem.

Menerstatning ved yrkesskade utbetales enten som et årlig beløp eller som et engangsbeløp.

Du kan lese mer om menerstatning ved yrkesskade fra folketrygden på NAV sine hjemmesider.

Når utbetales menerstatning?

Det utbetales sjeldent menerstatning ved varig medisinsk invaliditet som er lavere enn 15 prosent. Varig medisinsk invaliditet fastsettes etter invaliditetstabellen som fremgår av forskrift om menerstatning ved yrkesskade.

For å kunne fastslå om skaden er varig sier man gjerne at det må gå minst to år siden skadehendelsen. Når det har gått to år antas det at alle tilgjengelige behandlinger er forsøkt og at skaden har stabilisert seg.

Hvis det allerede på et tidligere tidspunkt er åpenbart at det foreligger medisinsk invaliditet er det likevel slik at erstatningen kan utbetales før det har gått to år.

Hvis det ikke er åpenbart kan menerstatning fra folketrygden tidligst utbetales etter tolv måneder.

Fastsettelse av varig medisinsk invaliditet

Invaliditetstabellen lister opp forskjellige skader og hvilken invaliditetsgrad disse gir. Eksempelvis vil tap av ett øre tilsi en varig medisinsk invaliditet på 15 prosent.

I mindre åpenbare situasjoner enn der det er snakk om amputasjon eller lignende vil vurdering av det tapte avgjøres konkret i hver enkelt sak.

For da å kunne fastslå om skaden er varig er det ofte hensiktsmessig å innhente en spesialisterklæring.

Dette er en erklæring som utarbeides av en lege som har spesialkompetanse innen det aktuelle medisinske fagfeltet. Eksempelvis vil en nevrolog kunne fastslå omfanget av en påført nakkeskade.

Den varige medisinske invaliditeten deles så inn i ti grupper (0-9), som brukes som utgangspunkt for å regne ut hvor mye menerstatningen utgjør i kroner. Menerstatningen regnes ut fra folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet.