Separasjonssøknad: slik går du frem

Ved et samlivsbruddbrudd er det mange praktiske forhold som må håndteres i tillegg til store følelsesmessige påkjenninger. Innledningsvis kan det være greit å ha en «sjekkliste» å forholde seg til. Hvor krevende skilsmisseprosessen blir, påvirkes naturlig nok av om partene er enige om bruddet eller ikke. Merk likevel at separasjon eller skilsmisse ikke krever enighet mellom partene.  

Separasjon

For å kunne kreve skilsmisse, er det et krav om at partene har vært separert i en tid før kravet om skilsmisse fremsettes. 

Separasjon kan skje på to ulike måter. Såkalt faktisk samlivsbrudd foreligger dersom partene er enige om at det foreligger et samlivsbrudd, og at det kan dokumenteres at de har bodd fra hverandre i to år. I slike tilfeller kan det kreves skilsmisse direkte.

Det andre alternativet er at ektefellene blir separert gjennom søknad om separasjon til Statsforvalteren. Søknad kan enten sendes elektronisk, eller så kan skjema lastes ned på Statsforvalterens nettsider. 

Partene kan søke om separasjon sammen eller så kan en av partene søke om separasjon alene. I Norge er det ikke slik at det kreves en grunn for å bli separert eller at partene er enige om separasjonen.

Det er viktig å være klar over at partene fremdeles er gift under separasjonstiden. Dersom partene flytter sammen igjen, faller separasjonen automatisk bort.

Vedlegg til søknad om separasjon 

Dersom dere har felles barn under 16 år, er det obligatorisk å møte til foreldremekling. I meklingen er fokuset å komme frem til en samarbeidsavtale om barna. Det er kun den første timen som er obligatorisk, men dere får tilbud om inntil 7 timer gratis mekling. Ved gjennomført mekling, mottar partene en meklingsattest. Denne attesten må vedlegges separasjonssøknaden. 

Dersom ekteskapet er inngått i utlandet er det i tillegg et krav om at  separasjonssøknaden vedlegges vigselsattest. 

Melde flytting 

Et naturlig tema er hvem som skal bli boende, og etter hvert overta, tidligere felles bolig. Dersom boligen eies av ektefellene i fellesskap, og en av dem blir boende, kan den som flytter ut kreve husleie

Av hensyn til separasjonstiden er det viktig å huske å melde flytting for å dokumentere at partene faktisk lever fra hverandre. I tilknytning til dette er det av betydning hvilken avtale som inngås for bosted for felles barn. Barna kan bare ha én folkeregistrert adresse selv om de bor like mye hos begge foreldrene.

Stønader fra NAV – barnetrygd – barnebidrag 

Under separasjonstiden og etter skilsmissen er det flere økonomiske spørsmål som dukker opp. Én av partene kan ha krav på særskilte ytelser fra NAV som barnetrygd og det kan være aktuelt at en av partene må betale barnebidrag.

NAV vil i enkelte tilfeller kreve at partene fremlegger meklingsattest og/eller flyttemelding, før ytelsene beregnes og innvilges. 

Skilsmisse

Etter at dere har levd fra hverandre i ett år under separasjonstiden eller faktisk vært separert i to år, kan dere søke om skilsmisse. Merk altså at skilsmisse ikke innvilges automatisk, men at det kreves at en eller begge parter sender søknad. Søknad sendes til Statsforvalteren, på samme måte som man søkte om separasjon.

Dersom Statsforvalteren finner at vilkårene for skilsmisse er tilstede, vil det utstedes en skilsmissebevilling. Dette er et dokument som beviser at ektefellene formelt og endelig er skilt.