• Hjem
  • kompensasjon
  • Avslag fra forsikringsselskapet? Dobbeltsjekk om du har krav på dekning

Avslag fra forsikringsselskapet? Dobbeltsjekk om du har krav på dekning

De fleste av oss har ulike forsikringer – husforsikring, innboforsikring, hytteforsikring osv. Når uhellet er ute håper man at forsikringsselskapet skal dekke tapet som har oppstått. I denne artikkelen vil såkalte tingsskadeforsikringer behandles (for eksempel husforsikring og innboforsikring), men temaet er også relevant for de såkalte personforsikringene (for eksempel uføreforsikring og helseforsikring). Hvis du får avslag på dekning fra forsikringsselskapet, bør man få avslaget vurdert av en advokat. I den forbindelse er tidsperspektivet viktig: Forsikringsavtaleloven setter viktige frister for fristavbrytende skritt mot forsikringsselskapet, i etterkant av et avslag på erstatning.

Hva menes med fristavbrytende skritt?

Når man får avslag på et krav om forsikringsdekning, mister man retten til erstatning dersom man enten ikke har:

Krevd nemndbehandling i Finansklagenemnda
Anlagt søksmål mot selskapet
Hvis man ikke følger disse fristene mister man mulighetene for erstatning.

Dette gjelder også i de tilfeller der man egentlig kunne hatt krav på det.

Dette kan redusere erstatningen din

Forsikringsavtaleloven setter begrensninger for når forsikringsselskapet kan redusere erstatning til deg som forsikringstaker, alternativt ikke gi deg erstatning overhodet. Det er viktig å skille mellom disse, da noen muligheter kun knytter seg til konkrete unntak i forsikringsavtalen, mens andre knytter seg til deg og din opptreden som forsikringstaker.

Unntak i forsikringsvilkår

For det første vil forsikringsselskapet kunne nekte utbetaling dersom de mener et unntak i forsikringsvilkårene kommer til anvendelse. Dette er en objektiv vurdering, og hvorvidt du som forsikringstager kan sies å ha gjort feil mv. vil i denne vurderingen ikke være relevant.

Avkortning

For det andre, forsikringsselskapet kan nekte utbetaling dersom man som forsikringstaker har fremkalt forsikringstilfellet, enten med vitende vilje (forsett), eller ved å ha gjort noe man sterkt kan bebreides for (grovt uaktsomt). Et eksempel på forsett, er at man setter fyr på huset fordi man ønsker forsikringsdekning til å oppføre et nyere hus. Et eksempel på grov uaktsomhet kan være at man setter igjen grillkull på en usikret måte inntil husveggen, som senere fører til at huset brenner ned.

Forsikringsavtaleloven har regler for dette og særlig for hvilke tilfeller forsikringsselskapene kan påberope disse reglene i. Denne vurderingen er konkret, og man bør få sin konkrete sak vurdert før man aksepterer forsikringsselskapets svar.

Overtredelse av sikkerhetsforskrifter

Forsikringsselskapene har ofte fastsatt såkalte sikkerhetsforskrifter i sine forsikringsavtaler. Disse er det viktig å merke seg når man tegner en forsikring.

Sikkerhetsforskrifter kan utgjøre både påbud og forbud fra forsikringsselskapets side. Et eksempel på påbud i mange husforsikringer, er at man så langt det er mulig skal måke snø av taket ved stort snøfall. Dersom man ikke gjør dette, til tross for en slik bestemmelse i forsikringsavtalen, risikerer man en reduksjon i forsikringsdekning. Et eksempel på et forbud i en husforsikring kan være at man ikke skal lagre brannfarlige materialer i loft/kjellere.

Vi presiserer at sikkerhetsforskrifter må vurderes konkret i hver enkelt forsikringsavtale.

Få en vurdering

Advokatene i Langseth Advokatfirma har lang erfaring med forsikringssaker. Kontakt oss for en vurdering av din konkrete sak. Du kan ha et krav på forsikringsdekning, selv om forsikringsselskapet først sier nei.

 

  • Hjem
  • kompensasjon
  • Avslag fra forsikringsselskapet? Dobbeltsjekk om du har krav på dekning