Bilansvar og yrkesskade

I noen tilfeller er skaden både et bilansvar og en yrkesskade. Utmåling etter de to regelsettene kan imidlertid gi ulikt resultat. Da er det viktig å være klar over at den som er skadet kan velge oppgjør etter de regler som gir best utbetaling.

Lovgiver har bestemt at personer påført skader etter trafikkulykker, og personer påført skader etter arbeidsulykker skal ha særlig økonomisk beskyttelse gjennom lovpålagte forsikringsordninger. Alle bileiere er lovpålagt å tegne en bilansvarsforsikring, og alle arbeidsgivere er lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring. Bilansvarsforsikringen reguleres av bilansvarsloven (BAL). Yrkesskadeforsikringen reguleres av yrkesskadeforsikringsloven (YFL) og beskytter alle ansatte. For de tilfeller at arbeidsulykken skjer ved en trafikkulykke vil skadelidtes økonomiske trygghet med andre ord kunne sikres gjennom to forsikringsordninger.

Bilansvar

Forsikringsselskapet er ansvarlig for personskade som motorvogn gjør uavhengig av skyld. Dette er det vi kaller et objektivt erstatningsansvar. Ansvaret omhandler både fysiske og psykiske skader.

I BAL § 6 er det gjort en henvisning til skadeserstatningsloven (SKL), noe som betyr at det er den alminnelige erstatningsrett som regulerer utmålingen av erstatningen. Det forteller oss at alle de vanlige tapspostene er dekket av bilansvaret. Tapsberegningen gjøres konkret.

Yrkesskade

Forsikringsselskapet er ansvarlig for personskade ved arbeidsulykke uavhengig av skyld. En trafikkulykke vil i alminnelighet kvalifisere til betegnelsen arbeidsulykke. Som under BAL opererer YFL således med et objektivt erstatningsansvar.

Yrkesskadeforsikringen omhandler de samme tapsposter som bilansvaret, jf. YFL § 12, foruten oppreisningsansvaret som bare er dekket av bilansvaret. I YFL er det gjort en henvisning til SKL § i YFL § 13, og man kan da få et inntrykk av at erstatningsoppgjøret beregnes likt etter YFL og BAL. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at for tapspostene menerstatning, fremtidig inntektstap (grunnerstatning) og fremtidige utgifter så gjelder det særlige beregningsregler under YFL.

Forskjellen

Forskjellen i ansvarsgrunnlagene ligger således i beregningen av det fremtidige inntektstapet og de fremtidige utgiftene, samt menerstatning. Det er videre slik at tapsposten oppreisning ikke er omfattet av yrkesskadeforsikringen i det hele tatt.

Skal man vite hvilken forsikringsordning man skal søke dekning gjennom er det viktig at man søker kyndig bistand. Det er videre slik at det kan være forskjellige forsikringsselskaper som administrerer de forskjellige forsikringsordningene og det kan da oppstå vanskeligheter i anledning bare det å finne ut hvilket forsikringsselskap som er riktig adressat.

Samordning

Som følge av de noe forskjellige erstatningsberegningsreglene vil det kunne få stor betydning utmålingen vurderes i forhold til både BAL og YFL. Man kan ikke kreve utbetaling under både BAL og YFL. Skadelidte må velge den forsikringsordning som totalt sett gir best dekning. Dette vil kunne variere fra sak til sak, og bygger på en konkret sammenligning av utmålingsreglene.

Artikkelforfatteren Advokat Einar I. Lohne er partner i Advokatfirmaet Langseth og har møterett for Høyesterett. Han har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte. I januar 2020 ga Lohne ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.