Er de som smittes av Covid-19 på jobb yrkesskadeforsikret?

Folketrygdloven har egne bestemmelser om yrkesskader, som gir enkelte økonomiske særfordeler for  de som skades i arbeid. Videre må alle arbeidsgivere tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, som eksempelvis dekker inntektstap om ansatte skades i en arbeidsulykke. Er det å få Covid-19 på jobb en yrkesskade?

Hva er en yrkessykdom?

Etter folketrygdloven § 13-4, er visse sykdommer man påføres i arbeid likestilt med yrkesskade. Mest kjent er kanskje hørselsskader, løsemiddelskader og andre sykdommer man påføres grunnet påvirkning av skadelige stoffer på jobben. Men også enkelte smittsomme sykdommer omfattes.

Er Covid -19 en yrkessykdom?

Det er en egen forskrift som regulerer hvilke smittesykdommer og situasjoner som omfattes.

Covid-19 er inntatt i en ny bestemmelse i forskriften. Den har tilbakevirkende kraft til 1. mars 2020. Denne endringen omfatter både folketrygdens regler og yrkesskadeforsikringen.

Covid-19 med alvorlige komplikasjoner

Det er kun dersom man får covid 19-med «alvorlige komplikasjoner» man omfattes av forskriftens regler om yrkesskader.

Hva som kreves for at man har en alvorlig komplikasjon, er uklart. Dette vil vi trolig få mer avklaringer på etter hvert som vi ser mulige senskader av sykdommen. Poenget er etter å dekke inntektstap og legeutgifter for de som blir hardt rammet og langvarig syke.

Ikke alle arbeidstakere omfattes

Reglene om at smitte med covid-19 på jobb er å anse som en yrkessykdom, gjelder primært ansatte i helsevesenet som er særlig smitteutsatt. Men også andre yrker hvor man jobber i miljøer med stor risiko for sykdoms- eller smittefare skal omfattes.

I følge bestemmelsen omfattes de som smittes under arbeid på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barneheim, aldersheim o.l. eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare.

Typisk lærere og ansatte i barnehager har arbeidsområder hvor de lett kommer i kontakt med personer som er smittet, selv om de ikke er helsepersonell. Slik jeg forstår hensikten bak reglene, mener jeg de utvilsomt er omfattet. Utfordringen består trolig mer i å finne ut hvor man ble smittet. For det er fortsatt et krav om at man må smittes mens man er i arbeid for å omfattes av yrkesskadereglene.

Hva om du smittes av Covid-19 på hjemmekontoret?

Mange har  arbeid som nevnt i forskriften, men jobber likevel av og til på hjemmekontor. Dette kan f.eks. være lærere mens skolene var stengt. Har man hjemmekontor og smittes av de man bor sammen med, så er man likevel ikke smittet under slikt arbeid som forskriften regulerer. Det må være en viss årsakssammenheng mellom arbeidet du utfører og smittepåvirkningen.