Er du yrkesskadedekket på hjemmekontor?

Grunnet corona- situasjonen, ble plutselig mange mer eller mindre frivillig plassert på hjemmekontor. Det reiser spørsmål om skillet mellom jobb og fritid, og hvilke rettigheter man har om en ulykke skjer på hjemmekontoret.

Yrkesskadeforsikring og yrkesskadedekning i NAV

I Norge har vi fra 1989 hatt lovpålagt yrkesskadeforsikring for arbeidstakere. Det vil si at alle som har et ansettelsesforhold er forsikret gjennom arbeidsgivers ansvarsforsikring.

I tillegg har folketrygden regler om yrkesskadedekning.

Yrkesskadeforsikringen og folketrygdens regler om yrkesskade, skal gi økonomisk kompensasjon til den som får en skade eller sykdom i arbeid.

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en skade som påføres deg ved en arbeidsulykke. Det kreves altså et ulykkesmoment.

En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet ytre hendelse man utsettes for i arbeidet. Men ikke alle arbeidsulykker har et så markant ulykkespreg. Det er vanlig å snakke om «det avdempede ulykkesbegrepet». En arbeidsulykke kan også være en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

 «I arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden» – hva med hjemmekontoret?

Hensynet med særreglene for yrkesskader, er å beskytte ansatte som skades i arbeid. Det er ikke den ansatte som skal være kostnadene ved en slik skade. Derfor er det ganske selvsagt at det kun er skader som knyttes til arbeidet som sådan som skal dekkes.  En arbeidsulykke er en ulykke som skjer i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Men hva da med hjemmekontor? Er det omfattet av vilkåret «på arbeidsstedet»?

Folketrygdlovens bestemmelser gjelder på hjemmekontor. Dette synes nå også avklart for yrkesskadeforsikringene, som synes å følge folketrygdlovens vurderinger om dette. Har arbeidsgiver anbefalt hjemmekontor, så er man omfattet av forsikringen på samme måte som om man faktisk var på kontoret.

Men grensene for når du er på «jobb» og når du har fritid kan være vanskelige. Når er du «i arbeid»?. Hva om du snublet i trappen da du skulle hente deg en kaffekopp i en pause? Er du «i arbeid» da?  Vanlige pauser, som f. eks. lunsjpause er normalt omfattet. Men man må trekke linjen mot private gjøremål. Om du benytter lunsjpausen til å reparere noe i taket, og faller ned av stigen, er man etter min mening over i «private gjøremål». Dette på samme måte som om du var på jobb, og benyttet lunsjpausen til å gå ut for å gjøre et privat ærend. Da er du ikke «i arbeid».

Om du skader deg på hjemmekontoret, er det derfor ekstra viktig at du dokumenterer når og hvordan skaden skjedde. Meld fra raskt til arbeidsgiver, NAV og forsikringsselskapet.

Hva om du smittes av Covid-19 på hjemmekontoret?

Det er ikke bare ulykker som skjer på jobb. Man kan også bli påført sykdommer på arbeidsplassen. Det er kun visse sykdommer som er likestilt med yrkesskader, og særlig aktuelt er visse smittesykdommer. Covid-19 er inntatt på listen, men den gjelder kun for de som smittes under arbeid på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barneheim, aldersheim o.l. eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare.

Om du smittes på hjemmekontoret av de du bor sammen med, vil du ikke være omfattet av yrkesskadedekningen.

Slitasjeskader på hjemmekontoret

Belastningslidelser som man påføres i muskel-/skjelett-systemet over tid, regnes ikke som yrkesskader. Heller ikke lidelser som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid er omfattet.

Dårlig sittestilling på hjemmekontoret, eller belastningen ved å ikke kunne ha et sosialt fungerende arbeidsliv med kolleger, omfattes altså ikke.

Arbeidsgiver har imidlertid en plikt til å sørge for ansattes fysiske og psykiske arbeidsmiljø. Tilpasning av kontorplassen hjemme ved hjemmekontor av en viss varighet, bør være et minstekrav.