Erstatning etter bilulykke

Alle motorvogner skal være er omfattet av forsikring, og alle skader som motorvogn «gjer» – som det står i bilansvarsloven § 4 – skal erstattes av bilens forsikringsselskap. Det betyr at det gjelder en regel om full erstatning etter bilulykker.

Det gjelder enten man blir påkjørt som gående, syklende eller kjørende. Erstatningen gjelder også uavhengig om man blir påkjørt av en personbil, lastebil eller motorsykkel. Forsikringsselskapet  til skadevolders bil er ansvarlig for skader på objektivt ansvar. Det vil si at ansvaret gjelder selv om ingen er skyld i ulykken.

Personskade

Erstatning etter påkjørsel omfatter naturlig nok personskader. Forsikringsselskapet er ansvarlig for alle personskader ved et biluhell, og motorvognforsikringen skal i utgangspunktet dekke hele det økonomiske tapet som noen blir påført.  Utmålingen av erstatningen skal gjøres som bestemt i skadeerstatningsloven. Utgangspunktet er at skadelidte skal ha full erstatning. Det betyr at han eller hun skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

For å få full erstatning skal dekkes inntektstap, ekstrautgifter og hjemmearbeidstap. I tillegg til det økonomiske tapet ytes også erstatning for tapt livsutfoldelse i form av menerstatning dersom skaden er betydelig. Og hvis bilisten har opptrådt grovt uaktsomt kan det også være aktuelt å kreve oppreisningserstatning.

Ved personskade er det ingen øvre grense for hvor stort erstatningskravet kan bli. Tapet skal alltid utmåles individuelt.

Avkortning

Hvis skadede har medvirket til skadehendelsen kan det føre til at erstatningen settes ned, eller i noen tilfeller faller helt bort. Eksempler på medvirkning kan være at en fotgjenger blir skadet mens han eller hun går over veien på rødt lys, eller hvor en syklist er hensynsløs i trafikken.

Forsikring

Som et tillegg til utmåling etter skadeserstatningsloven kommer særskilte tingskadeforsikringer eller private ulykkesforsikringer og uføreforsikringer.

Av og til er det vanskelig å få oversikt over hvilke dekninger og forsikringer som foreligger, og mange taper penger rett og slett fordi man ikke har god nok kjennskap til de muligheter som foreligger.

Artikkelforfatteren Advokat Einar I. Lohne er partner i Advokatfirmaet Langseth og har møterett for Høyesterett. Han har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte. I januar 2020 ga Lohne ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.