Erstatning for pasientskade

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig erstatningsordning som behandler pasientskadesaker etter særlige regler. Er du som pasient blitt påført en skade, kan du ha krav på erstatning hvis du er blitt skadet som følge av undersøkelse, diagnostikk, behandling, pleie eller lignende.

Pasientskadeloven omfatter både offentlig og privat helsetjeneste

For at du skal få erstatning fra NPE må skaden skyldes en svikt i behandlingen. Du vil også kunne ha krav på erstatning hvis skaden skyldes infeksjon, vaksinasjon eller at skaden er særlig stor eller uventet, selv om det ikke foreligger svikt ved behandlingen, jfr. Pasientskadeloven § 2.

Krav om erstatning for pasientskade skal meldes skriftlig til NPE på eget skjema. NPE plikter å innhente relevant dokumentasjon og utrede saken. Sakens medisinske sider utredes av NPE sine interne rådgivende leger innenfor den spesialiteten som den påklagede helsehjelpen gjelder. Du får tilsendt den rådgivende legens vurdering av sakens medisinske sider, og får muligheten til å kommentere denne. Når saken er tilstrekkelig utredet, får du enten et vedtak hvor søknaden på erstatning avslås eller et foreløpig svar på hva som NPE mener gir grunnlag for erstatning.

Dersom du får et foreløpig svar om at du har rett på erstatning for hele eller deler av sakens tema, går saken videre for fastsetting av erstatningens størrelse. Deretter fattes vedtak.

Ved avslag på erstatning, eller dersom du ikke er fornøyd med vedtaket om erstatningens størrelse fra NPE, kan vedtaket påklages til Helseklage. Helseklage forbereder sakene til Pasientskadenemnda (PSN), som foretar en ny vurdering av saken. Er du heller ikke fornøyd med vedtaket fra PSN kan kravet bringes inn for domstolen innen seks måneder etter at du har mottatt vedtaket.

Når ansvarsgrunnlag foreligger, skal det utbetales erstatning. Erstatningslovens alminnelige utmålingsregler kommer til anvendelse også for pasientskadene. Oppreisningserstatning og krav under kr 10.000,- faller imidlertid utenfor loven.

Spesialkompetanse

Fastsettelse av erstatningen baseres på kompliserte regler som til dels er utviklet gjennom rettspraksis. I tillegg til juridisk kompetanse, kreves det også innsikt både i medisinske og regnskapsmessige problemstillinger. Vi benytter de samme erstatningsberegningsprogram som NPE og domstolene.

Dekning av advokatutgifter

Foreligger det et foreløpig svar på at du har rett på erstatning, dekker NPE rimelige og nødvendige advokatutgifter for bistand med erstatningsberegningen. Du kan også få en forhåndsgodkjennelse på hvilke advokatutgifter som dekkes.

Dette kan vi hjelpe deg med. Under enhver omstendighet kan det være fornuftig å bruke advokat til å kommentere uttalelser og vedtak fra NPE, samt bistå med erstatningsberegningene som kan være kompliserte og avgjørende for den erstatning du får utbetalt. Bringes saken inn for domstolen vil de fleste ha en rettshjelpsordning innbakt i innbo- eller løsøreforsikring som dekker mye av advokatutgiftene, rettsgebyr, utgifter til sakkyndige m.m.