Erstatning for personskade

Om du er påført en personskade ved en ulykke på fritiden eller i jobb er det mange spørsmål som dukker opp. Hva skal til for å få erstatning for personskade?

Grunnvilkår for erstatning

For å kunne få erstatning må tre grunnvilkår være oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag og et økonomisk tap. I tillegg må det foreligge årsakssammenheng mellom den skadegjørende handling og din skade. I tillegg må skaden ikke være for fjerne, avledet eller indirekte i forhold til den skadevoldende handling.

Hva kan erstattes?

Du kan få dekket utgifter til for eksempel behandling, utgifter til hjelp i hjemmet og dekket tap av arbeidsinntekt.

Det du har krav på er full erstatning. I det ligger at du skal stilles økonomisk som om ulykken ikke hadde skjedd. Full erstatning oppnås som regel ved en kombinasjon av ytelser fra det offentlige  og erstatning fra et forsikringsselskap. Ytelsene fra det offentlige (NAV) kan være sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Og det er viktig at man kommer i en god dialog med NAV. Det som kan kreves fra forsikringsselskapet er differansen mellom det som mottas fra NAV og det inntekten ville vært om skaden ikke hadde skjedd.

Ting du må passe på for å få erstatning for personskade

I en erstatningssak for personskade reiser det seg ofte kompliserte både medisinske og  juridiske spørsmål. Det er blant annet sentralt å avklare hvilke plager som er skaderelaterte og som dermed står i årsakssammenheng med ulykken. Det er disse skadene forsikringsselskapet er være ansvarlig for. Når du søker medisinsk behandling etter ulykken er det viktig at du er tydelig på hvilke symptomer/plager du har som følge av ulykken. Og det kan være helt avgjørende at skaderelaterte plager blir nedtegnet jevnlig av fastlegen.

Ta vare på alle kvitteringer!

Det er også viktig så tidlig som mulig etter skaden å skaffe seg oversikt over hvilke forsikringsdekninger du er omfattet av. Mange er dekket av forsikringer tegnet av arbeidsgiver, fagforening eller andre. Mange skadde har ikke oversikt over alle forsikringer man er omfattet av. Disse dekninger kan komme i tillegg til ytelser fra det offentlige, og i tillegg til erstatning fra ansvarlig forsikringsselskap. Mange taper penger de har krav på som følge av manglende oversikt.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.