Erstatning etter trafikkulykke

Selv om antall skader i trafikken heldigvis har sunket de senere år er det fortsatt et stort antall som skades i trafikken. Mange har krav på erstatning etter trafikkulykken. Alle biler har en ansvarsforsikring som gir deg rett til erstatning fra ansvarlig forsikringsselskap.

Men hva kan du kreve i erstatning og hvordan skal du gå frem?

Hvilket forsikringsselskap er ansvarlig?

Alle motorkjøretøy som ferdes på norske veier har en ansvarsforsikring. Etter en ulykke er det forsikringsselskapet til den som har skyld i ulykken som er ansvarlig. Men du kan også velge å rette ditt krav mot eget forsikringsselskap. Det vil være nødvendig dersom årsaken til skaden er din egen – for eksempel om du har kjørt av veien på glatt føre. Om bilen av en eller annen grunn ikke er forsikret, kan du melde skaden inn til Trafikkforsikringforeningen.

Erstatningskravet: inntektstap og merutgifter

Bestemmelsene for hva du har rett på i erstatning etter en trafikkulykke, finner du i skadeserstatningsloven kapittel 3. Lovteksten er ganske knapp, så det er vanskelig å lese ut av loven hva du har krav på. Reglene om erstatningskravets størrelse og hvordan det skal beregnes er utviklet i domstolene over mange år. Og det brukes spesielle programmer, slik at beregningen gjøres så presis som mulig. Reglene endres fortløpende. Men målet ligger fast: Den som skades skal få full erstatning. Eller sagt på en annen måte: Skadelidte skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

Erstatningskravet utmåles individuelt. Det betyr at det skal tilpasses den enkelte skadelidte. I multitraumesaker vil gjerne erstatning for utgifter til pleie og omsorg, og ombygging av bolig være betydningsfulle og store erstatningsposter. I andre saker er det særlig erstatning for inntektstap som er viktig, samt å få erstattet merutgifter til behandling.

Oppreisning og menerstatning etter trafikkulykke

Det er også erstatningsposter som ikke er knyttet direkte til økonomisk tap.

Menerstatning vil du ha krav på om du har fått en varig skade og betydelig skade. Vanligvis settes grensen ved minst 15 prosent varig medisinsk invaliditet, men du kan også  har rett til menerstatning ved mindre skader enn dette, avhengig av betydningen av skaden i den konkrete sak. Utmålingen gjøres basert på skadens størrelse, skadelidtes alder og Grunnbeløpet.

Oppreisningserstatning kan kreves i tillegg dersom skadevolder har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig. Eksempelvis vil påkjørsel i fotgjengerfelt kunne gi rett til oppreisningserstatning.

Advokatutgifter

Nødvendige utgifter til advokat skal etter trafikkulykke dekkes av forsikringsselskapet på linje med andre utgifter som er utløst. Advokatutgifter reduserer derfor ikke ditt erstatningskrav, men kommer i tillegg til det du selv mottar.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.