Forsikringer ved deltagelse i internasjonale operasjoner.

En egen erstatningsordning

Alt personell som gjør tjeneste i internasjonale operasjoner er omfattet av en egen erstatningsordning.

Erstatningsordningen gjelder både for soldater og annet personell som tjenestegjør på oppdrag fra staten.

Staten skal erstatte tap du blir påført enten på grunn av skade eller sykdom som følge av tjenesten i en International operasjon. Både psykiske og fysiske skader er omfattet og gir rett til erstatning.

Mange er ikke klar over at forsikringen gjelder hele døgnet dersom skaden eller sykdommen oppstår i operasjonsområdet. I tillegg gjelder forsikringen for skader som oppstår utenfor operasjonsområdet dersom skaden har en klar sammenheng med tjenesten.

Reiser du hjem til Norge på permisjon eller er «på leave», må du være klar over at du ikke er omfattet av erstatningsordningen.

Erstatning til familien

Dersom du skulle dø av skaden eller sykdommen du er påført i tjenesten, vil familien din ha krav på erstatning. Dette gjelder først og fremst ektefelle og barn under 20 år. I tillegg vil samboer du har felles barn med ha krav på erstatning. Har du og din samboer ikke felles barn, vil samboeren din likevel ha krav på erstatning dersom dere har vært samboere i minst 9 måneder. Dette må kunne dokumenteres med felles adresse i Folkeregisteret. Det er derfor viktig at dere sjekker at folkeregistreringen er i orden før du reiser ut.

Hva gjør du om du blir skadet eller syk?

Blir du skadet er det viktig at dette blir dokumentert må en best mulig måte, da dette vil kunne ha betydning for et senere erstatningsoppgjør.

Du bør derfor oppsøke lege så snart du kan og be om at det skaden eller sykdommen blir journalført. Dersom din overordnede ikke allerede er kjent med skaden må du også sørge for at dette blir rapport.

Noter gjerne navn på vitner og eventuelle andre som kan bekrefte hva som har skjedd og hvordan skaden har oppstått.

Arbeidsgiveren din skal også melde fra om yrkesskade til NAV, men ofte ser vi at dette ikke blir gjort slik at det er viktig at du selv undersøker med NAV om det er gjort. NAV har også opprettet en egen rådgivningstjeneste for personell som har deltatt i internasjonale operasjoner.

Melding om krav under noen av erstatningsordningene skal sendes til Statens Pensjonskasse (SPK).

Er det grunnlag for å utbetale erstatning, vil normalt rimelige og nødvendige utgifter til advokat bli dekket av Statens pensjonskasse som en del av erstatningsoppgjøret. Dog dekker SPK ikke utgifter til advokat dersom saken din kun omfatter billighetserstatning eller bistand ovenfor NAV.

Ta gjerne kontakt med en av våre erfarne advokater for en uforpliktende samtale.