Hovedvilkårene for erstatning

Erstatningsansvaret omhandler den økonomiske kompensasjon en har krav på når en er påført skade og eller et tap ved en ansvarsbetingende omstendighet. Tre hovedvilkår må være oppfylt.

Vilkårene for å ha krav på erstatning er i all hovedsak utmeislet gjennom et samvirke mellom rettspraksis og juridisk teori.

Tre hovedvilkår er det som i all hovedsak drøftes når man vurderer grunnlaget for et erstatningskrav; ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng, samt skade og eller tap.

Ansvarsgrunnlag

Det tilgrunnliggende krav er det ulovfestede uaktsomhetskravet eller culpaansvaret som det også kalles. Dette er et krav om aktsom adferd som i prinsippet tilfaller alle – både privatpersoner, juridiske personer og det offentlige. Dette er et krav om skyld.

Kjernen i culpaansvaret er et krav om reaksjon på risiko for skade eller tap. Handler man i strid med kravet til reaksjon foreligger et ansvarsgrunnlag.

I andre tilfeller kan det foreligge et ansvarsgrunnlag uten at det foreligger skyld da snakker vi om et objektivt ansvarsgrunnlag. Som eksempel på dette er det lovpålagte bilansvaret og det lovpålagte yrkesskadeforsikringsansvaret.

Vi har også eksempler på det ulovfestede objektive erstatningsansvar for eksempel for gårdeiere ved skade på personer som inntreffer ved snø- og isfall fra bygningene.

Årsakssammenheng

Skal det etableres et erstatningsmessig ansvar må det videre foreligge en skade eller et tap som årsaksmessig henger sammen med ansvarsgrunnlaget.

Årsaksvurderingen deler vi gjerne inn i en faktisk del og en normativ del.

Den faktiske delen rammes inn av betingelseslæren, hvor spørsmålet er om vår ansvarsbetingende omstendighet er en nødvendig betingelse for skaderesultatet.

Den normative delen består av to vurderingstemaer; 1 Adekvans og 2. Uvesentlighetslæren.

Det sentrale i disse drøftelsene er om den ansvarsbetingende omstendighet likevel ikke skal gi grunnlagt for erstatningsmessig ansvar selv om den faktisk har påført noen en skade eller et økonomisk tap. Vurderingene bygger i stor grad på rimelighetsbetraktninger.

Økonomisk tap

Det er en forutsetning for å kunne etablere et krav om erstatningsmessig ansvar at det kan sannsynliggjøres et økonomisk tap. Foreligger ikke slikt tap er man heller ikke erstatningsmessig ansvarlig selv om man skulle ha handlet uaktsomt.

Vi har to unntak fra dette og det er ved krav om menerstatning ved personskade, jf. skadeserstatningsloven §3-2 og ved krav om oppreisning, jf. skadeserstatningsloven §3-5.

Ole Hauge Bendiksen