Hva bør du gjøre ved en yrkesskade?

Hvis du får en yrkesskade er det to viktige ting du må huske på.

Det første er at du bør sikre bevis for skaden og hendelsesforløpet

Det andre er at du må sørge for at skaden meldes inn korrekt til forsikringsselskapet og NAV. Oppsøk ALLTID lege akutt ved yrkesskade

I en erstatningssak er et av de viktigste bevisene journalene fra første innleggelse eller legebesøk. Ved alvorlig ulykker er dette normalt ikke noe problem – det er ved de mindre skadene dette oftest er utfordrende. Typisk ser vi at den som er skadet har bitt tennene sammen, holdt seg i ro og håpet at det skal gå over.

Vårt klare råd er at om du blir skadet på jobb, om enn bagatellmessig – oppsøk lege. Det er også viktig at du forklarer legen at du har blitt skadet på jobb. Dette er fordi du ved yrkesskader har større rettigheter enn ellers til blant annet å få dekket behandlinger og legehjelp.

Dokumenter ulykkeshendelsen

Ikke alle skader som skjer i arbeidet er å anse som arbeidsulykke i lovens forstand. Det må være et visst ulykkesmoment. Typiske skader som ikke dekkes er at man ved et løft får vondt i ryggen. Men om løftet var spesielt tungt, du snublet, glapp taket eller det skjedde noe annet, er du likevel omfattet.

Det er derfor viktig at du får dokumentert hva som skjedde, og ikke minst at noe skjedde. Om det ikke var vitner til stede – meld fra umiddelbart til din overordnede, og gjerne skriftlig.

Skademelding til forsikringsselskapet og NAV

Alle arbeidstakere er omfattet av lovbestemt yrkesskadeforsikring som gir deg rett til erstatning dersom du blir påført personskade ved en arbeidsulykke.

I tillegg gir folketrygdloven deg ekstra stønader og rettigheter etter godkjente yrkesskader. Både ovenfor NAV og forsikringsselskapet er det frister for å melde skaden – som regel er det ett års meldefrist. Det finnes unntak fra ettårsfristen, men det anbefales ikke å satse på dette.

Sørg for at arbeidsgiveren din melder inn skaden til både forsikringsselskapet og NAV. Som nevnt ovenfor er det ikke alle hendelser og skader som oppfyller kravene til arbeidsulykke. Det er derfor svært viktig hvordan denne skademeldingen beskriver ulykkeshendelsen, og det er disse første beskrivelsene som legger grunnlaget for hele den etterfølgende behandlingen. Senere beskrivelser og forklaringer tillegges ikke særlig vekt hvis det er tvil om ulykkesmomentet og skadehendelsen.

Hva gjør jeg etter akuttfasen?

Sørg for å få dokumentasjon fra lege og behandlere på plagene dine dersom du ikke blir frisk. Spesielt ved nakke- og ryggplager, der det sjelden er objektive funn på røntgen eller MR, er disse etterfølgende journalene viktige. Dokumentasjon på såkalte “brosymptomer” er svært verdifulle for å kunne sannsynliggjøre at de plagene du har for eksempel to år etter arbeidsulykken, faktisk har sin årsak i denne.

Sørg også for at NAV har fått godkjent yrkesskaden, og at du får vedtak om godkjent yrkesskade – da skal du ha behandlingen uten kostnad. Sørg i tillegg for at du får beregnet arbeidsavklaringspenger etter reglene om yrkesskade.

Ved varig skade kan du også ha rett til menerstatning fra NAV. Forsikringsselskapet skal erstatte tapt inntekt i denne fasen.